SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Terapia muzyką i tańcem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Terapia muzyką i tańcem
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-TMiT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami z zakresu muzykoterapii (biernej i aktywnej), zastosowania w pracy terapeutycznej podstawowych form aktywności muzycznej i metod.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do muzykoterapii (cele i zadania, transgresyjny charakter)
 2. Kierunki badań muzykoterapeutycznych
 3. Terapeutyczny wymiar muzyki
 4. Koncepcje muzycznej pracy terapeutycznej
 5. Podstawowe wiadomości o muzyce (elementy dzieła muzycznego, przegląd stylów muzycznych)
 6. Wybrane metody pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi i dorosłymi
 7. Terapeutyczne formy aktywności muzycznej
 8. Założenia metodyczne tańców (integracyjnych, animacyjnych)
 9. O diagnozie muzykoterapeutycznej
 10. Gabinet do terapii muzycznej
 11. Istota i rodzaje warsztatów muzykoterapeutycznych
 12. Projektowanie zajęć muzyczno-terapeutycznych

Metody kształcenia

Metody aktywne, twórcze, odtwórcze

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, opracowanie projektu zajęć muzykoterapeutycznych, zawierającego aktywne formy, w tym układy choreograficzne. Ocena końcowa: za opracowanie projektu zajęć muzykoterapeutycznych.

Literatura podstawowa

 1. Kataryńczuk-Mania L., red. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej, UZ, Zielona Góra 2002
 2. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem, mową, Warszawa 1998
 3. Kataryńczuk-Mania L., red., Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej, Zielona Góra 2017
 4. Metera A., Muzykoterapia, Leszno 2002
 5. Janosz B., Zajęcia muzyczno-ruchowe w szkole życia, Warszawa 1993
 6. Cylulko P., Tyflomuzykoterapia dzieci. Teoria i praktyka muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, Wrocław 2004
 7. Jarkowska A., Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, Tychy 2004
 8. Jutrzyna E., Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej, Warszawa 2007
 9. Gąsienicz-Szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, warszawa 2003
 10. Stadnicki A., Tańce dla dzieci, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca

 1. Bissinger- Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Lublin 2002
 2. Szulc W., Muzykoterapia jako przedmiot badan i edukacji, Lublin 2005
 3. Dewhurst – Maddock O., Terapia dźwiękiem. Jak osiągnąć zdrowie przez muzykę i śpiew, Białystok 2001
 4. Jutrzyna E., wybrane aspekty edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych przez muzykę, Warszawa 2005
 5. Kierył M., Elementy terapii i profilaktyki muzycznej, Warszawa 1996
 6. Klöppel R., Vliex S., Rytmika  w wychowaniu i terapii. Warszawa 1994
 7. Pazur B., Język muzyki ( nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Refleksje - Doświadczenia. Lublin 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 17:19)