SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia medycyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia medycyny
Kod przedmiotu 08.3-WL-RAT-HM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Jacek Kotuła
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie rozwoju medycyny w kontekście społeczno-kulturowym na przestrzeni wieków. Wykazanie znaczenie tradycji dla zawodów medycznych. Wykorzystywanie wiedzy historycznej w ocenie współczesnej medycyny; prognozowania rozwoju medycyny; rozpoznawania ciągłości myśli lekarskiej w aspekcie postępu nauk medycznych i powiązań interdyscyplinarnych. Rozpoznawanie czynników kształtujących rozwój medycyny. 

Wymagania wstępne

Znajomość historii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Lecznictwo w starożytności i średniowieczu.
 2. Teoria choroby według Hipokratesa i Galena.
 3. Kształtowanie zawodu lekarza na przestrzeni wieków.
 4. Początki i rozwój leczenia szpitalnego.
 5. Higiena, choroby zakaźne i epidemie.
 6. Rozwój naukowej medycyny w czasach nowożytnych.
 7. Doktrynerzy i sekciarze.
 8. Rozwój nauk podstawowych i przedklinicznych.
 9. Narodziny wiedeńskiej szkoły klinicznej. Początki i rozwój specjalności klinicznych.
 10. Laennec, Semmelweis, Auenbrugger, Pasteur, Koch.
 11. Rozwój chirurgii. Najstarsze zabiegi chirurgiczne. Wpływ wojen na chirurgię.
 12. Historia i cechy medycyny polskiej w dawnych wiekach.
 13. Polscy lekarze i ich osiągnięcia zawodowe i kulturowe.
 14. Historia medycyny polskiej – tradycje zachodniej Polski.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowania  prezentacji lub opracowania zagadnienia historycznego, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Brzeziński T. Historia medycyny. Wyd. PZWL Warszawa 2014.
 2. Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wyd. Marek Derewiecki 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Kiple KF. Wielkie epidemie w dziejach ludzkości. Wyd. Atena Poznań 2002.
 2. Gajda Z. Do historii medycyny wprowadzenie. Wyd. WAM Kraków 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 18:36)