SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Higiena i Epidemiologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Higiena i Epidemiologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-HiE
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie czynników warunkujących zdrowie oraz znaczenia czynników chorobotwórczych (fizycznych, chemicznych i biologicznych) w środowisku. Rozeznanie w możliwościach pomiarów zagrożeń zawodowych, jak i sposobów ochrony przed nimi (profilaktyka techniczna i medyczna). Znajomość prozdrowotnego stylu życia (w tym pracy oraz nauki). Poznanie zasad profilaktyki i profilaktycznej opieki zdrowotnej w różnych okresach życia, jak i istoty promocji zdrowia. Znaczenie promocji zdrowia i profilaktyki chorób w aspekcie medycznym i środowiskowym. Epidemiologia chorób infekcyjnych i cywilizacyjnych – Świat a Polska. Wskaźniki demograficzne i ich znaczenie w medycynie i profilaktyce. Zasady żywieniowe,  niedobory żywienia, znaczenie diety dla zdrowia.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do higieny (definicja zdrowia wg WHO, charakter interdyscyplinarny higieny jako dyscypliny naukowej z zakresu nauk medycznych). Promocja zdrowia. Higiena psychiczna.
 2. Zaburzenia stanu zdrowia związane z jakością środowiska i czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia
 3. Uwarunkowania stanu zdrowia. Problemy zdrowotne populacji.
 4. Higiena środowiska człowieka (pojęcie ekologii, elementy środowiska naturalnego)
 5. Środowisko pracy – czynniki szkodliwe.
 6. Struktura i zadania stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Zjawiska demograficzne a demografia lekarska. Mierniki zdrowia.
 8. Epidemiologia chorób niezakaźnych i zakaźnych – epidemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny.
 9. Epidemiologia nowotworów.
 10. Medycyna różnych okresów życia.

Ćwiczenia:

1.     Higiena żywności i żywienia.

2.     Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku.

3.     Podstawy higieny pracy. Problemy higieniczno-sanitarne w placówkach opieki zdrowotnej. Ergonomia.

4.     Zagrożenia zdrowia na stanowiskach pracy – ryzyko zawodowe.

5.     Higiena pomieszczeń służby zdrowia (gabinety lekarskie, zabiegowe, sale operacyjne). Choroby zawodowe i parazawodowe.

6.     Podstawowe typy zjawisk epidemiologicznych i metody ich badania.

7.     Zatrucia pokarmowe.

8.     Medycyna oparta na dowodach.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone w formie  wykładów i ćwiczeń przy pomocy dyskusji i prezentacji multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Marcinkowski JT (red). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2003
 2. Kwartalnik „Problemy Higieny i Epidemiologii” – www.phie.pl
 3. Kwartalnik „Hygeia Public Health” – www.hph.pl

Literatura uzupełniająca

 1. Jędrychowski W. Podstawy Epidemiologii. Wyd. Collegium Medicum UJ Kraków 2002.
 2. Jethon Z. (red.) Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2000.
 3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 13:06)