SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-MNP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 2. Kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za edukację zdrowotną społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Ukończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych różnych grup społeczeństwa. Baza dydaktyczna i wymagania sprzętowe.
 2. Nauczanie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych – zalecenia metodyczne. Metodyka prowadzenia zajęć. Procedury osiągania celów edukacyjnych. Dobór metod nauczania. Klasyfikacja metod nauczania. Funkcje metod nauczania.
 3. Konspekt zajęć- zasady tworzenia. Omówienie przykładowych konspektów zajęć z pierwszej pomocy, kwalifikowanje pierwszje pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
 4. Zasady nauczania wg Europejskiej Rady Resuscytacji. Rodzaje szkoleń oraz zasady nabywania uprawnień instruktorskich w ramach ERC.  Metoda czterech kroków.
 5. Feedback i zasady udzielania feedbacku. Omówienie modelu RIME.
 6. Metody nauczania. Metody oparte na słowie: wykład; opowiadanie; pogadanka; opis; praca z książką, instruktaż- zastosowanie.
 7. Metody nauczania. Metody aktywizujące: burza mózgów; sytuacyjna; techniki dramowe. Metody aktywizujące: mapa semantyczna (mentalna, pamięci), dyskusja, (klasyczna, wielokrotna, konferencyjna, panelowa, punktowana), metaplan, analiza SWOT, drzewko decyzyjne, projekt, debata.
 8. Konspekt zajęć. Scenariusz lekcji. Opracowanie programu kursu, podział materiału kursu. Opracowanie celów realizacji tematów kursu w zakresie wiedzy, umiejętności i motywacji.
 9. Strategie aktywnego nauczania. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów.
 10. Scenariusze lekcji z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania.
 11. Kurs z kwalifikowanej pomocy medycznej- zakres materiału, zaplanowanie zajęć z poszczególnych zagadnień.

 

Metody kształcenia

 

Seminarium w formie prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: praca pisemna oraz wypowiedzi ustne przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z zakresu KPP.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

 1. Arends Richard I.: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 1995.
 2. Jakubaszko J. ABC postępowania w urazach. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.
 3. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. „BGW’’ Warszawa 1994.
 4. Łaguna M.: Szkolenia. Jak je prowadzić, by... GWP, Gdańsk 2004.
 5. Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic. WSiP, Warszawa 2002.
 6. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca

 1. Wasyluk J.: Podstawy dydaktyki medycznej. PZWL, Warszawa 1986.
 2. Gilbert I. J.: Zarys pedagogiki medycznej. PZWL, Warszawa 1983.
 3. Kruszewski K.: Sztuka nauczania – czynności nauczyciela PWN, Warszawa 1992.
 4. Buchfelder M. Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 1993.
 5. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 15:00)