SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kataster nieruchomości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kataster nieruchomości
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-KN-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami działania ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych, a także z ewidencjonowania nieruchomości oraz z rozwiązaniami dotyczącymi modernizacji i aktualizacji tych ewidencji.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: Znajomość zasad i metod pomiarów geodezyjnych oraz ocena dokładności tych pomiarów.

Zakres tematyczny

Program wykładów: Ogólnie wiadomości o katastrze nieruchomości. Podstawowe pojęcia i definicje związane z katastrem nieruchomości: ewidencja gruntów i budynków, działka ewidencyjna, obręb, budynek, lokal, użytek gruntowy, kontur klasyfikacyjny, mapa ewidencyjna, jednostka prowadząca EGiB, księgi wieczyste. Podstawy prawne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Metody i obliczania i wyrównywania powierzchni w katastrze nieruchomości. Pojęcie działki ewidencyjnej, atrybuty działki, budynku, atrybuty budynku, lokalu, atrybuty lokalu. Budowa katastru nieruchomości oraz budowa operatu katastralnego. Definicja i podział operatu ewidencyjnego. Wymagania dotyczące bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Zawartość części geodezyjno-prawnej i opisowo-kartograficznego operatu. Treść i forma raportów podstawowych i pomocniczych operatu ewidencji gruntów Księgi wieczyste. Cel, zakres i zasady prowadzenia ksiąg wieczystych. Podstawy prawne ksiąg wieczystych. Podstawowe pojęcia i definicje związane z systemem ksiąg wieczystych. Definicje nieruchomości. Organy prowadzące księgi wieczyste oraz ich kompetencje. Działy ksiąg wieczystych. Zasady zakładania i aktualizacji ksiąg wieczystych. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Kompetencje organów prowadzących. Obsługa stron i zasady sporządzanie podstawowych dokumentów ewidencyjnych. Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków. Założenie, wprowadzanie zmian, aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Pozyskanie informacji o atrybutach obiektów ewidencji. Metody pozyskanie danych przestrzennych. Pozyskanie danych opisowych i danych podmiotowych. Procedura założenia ewidencji budynków i lokali. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Rodzaje i zakres modernizacji. Procedura modernizacji. Podział nieruchomości i rozgraniczenie nieruchomości.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Założenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków. Przygotowanie wybranych dokumentów do założenia i  aktualizacji operatu ewidencyjnego: wniosek o wprowadzenie zmian do operatu EGiB, mapa uzupełniająca aktualizacji ewidencji gruntów, wykaz zmian gruntowych, arkusz danych ewidencyjnych budynku, arkusz danych ewidencyjnych lokalu, wypis hipoteczny. Podział nieruchomości i rozgraniczenie nieruchomości. Przedstawienie wybranej dokumentacji planistycznej szczebla gminnego. Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzanie operatów jednostkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków. Operaty pomiaru ortogonalnego, biegunowego, GPS RTK. Sporządzenie dokumentacji założenia księgi wieczystej. Przygotowanie wybranej dokumentacji do założenia lub aktualizacji księgi wieczystej: wniosek o założenie lub aktualizację księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy katastralnej.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy;

Metody poszukujące: projektowa; problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych zaistniałych w dokumentacji techniczno-prawnej; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, obserwacji i pomiaru w terenie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia końcowego. Progi punktowe przedstawiają się następująco:

                       50% - 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów – dostateczny,

                       61% - 70%                                                                 – dostateczny plus,

                       71% - 80%                                                                 – dobry,

                       81% - 90%                                                                 – dobry plus,

                       91% - 100%                                                               – bardzo dobry.

Laboratorium    

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych raz w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena jest średnią z ocen O=(W+L)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Wilkowski W., Jaroszewska M., “Kataster nieruchomości: przepisy prawa i komentarze”, P.H.U. GEO-DRUK, Warszawa 2004

  2. Felcenloben D. “Kataster nieruchomości – rejestrem publicznym” Wydanie I, Wydawnictwo Gall, Katowice 2009

  3. Hycner R., “Podstawy katastru”, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków, 2004,

  4. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r  z pózn. zm.

  5. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 z pózn. zm.

Literatura uzupełniająca

  1. Sobolewska-Mikulska K., “Gospodarka nieruchomościami i kataster, Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014

  2. S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, “Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur”, Wydawnictwo Gall, Warszawa 2006

  3. Wilkowski W., Wietsma-Łącka E., Ignar S., Pokarowski M., Pułecka A., Sobolewska-Mikulska K., “Systemy katastralne i przekształcenia struktury przestrzennej obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej i Polsce”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:36)