SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategic Management Control Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategic Management Control Systems
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-SMCS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Kłosowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is familiar with the use of methods and tools of strategic management control systems in the practice of international business management.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Concepts of management control systems. The methods and tools of management control systems. Strategic management control systems characteristics. Process approach in MCSs – identification, analysis and development of processes. Management control systems maturity model.

Metody kształcenia

Group work, case study presentation, discussion

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Learning outcomes will be verified by evaluation of a project and a final test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Lehmann G. (2011): Controlling-Prozessmodell: ein Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controlling-Prozessen, International Group of Controlling, Haufe-Gruppe, Freiburg i. Br, Berlin, München.

Marx F., Wortmann F., Mayer J.H. (2012): A Maturity Model for Management Control Systems, Five Evolutionary Steps to Guide Development, „Business & Information Systems Engineering” vol. 4.

Nowosielski K. (2014): Controlling process performance indicators. Results of empirical and theoretical research, „Management” vol. 18, no. 1.

Reichmann T. (2011): Controlling mit Kennzahlen. Die systemgestützte Controlling-Konzeption mit Analyse- und Reportinginstrumenten, 8. Augabe, Verlag Vahlen, München.

Literatura uzupełniająca

Makyšová H., Saniuk A. (2015): Logistics controlling tools as a need of successful management, Pearson Education Limited, Harlow.

 

Uwagi

Lecturer: s.klosowski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:26)