SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy edukacji elementarnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy edukacji elementarnej
Kod przedmiotu 05.2-WP-PSpP-PEELE
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Kopaczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podstawą programową obowiązująca w przedszkolu i w szkole w klasach I-III.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia

1) Organizacja kształcenia w klasach I-III oraz w przedszkolu. Aktualna podstawa programowa dla przedszkoli i dla edukacji wczesnoszkolnej. 2) Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. 3) Sylwetka dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego, jego charakterystyka w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego. 4) Potrzeby dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego: typologia potrzeb, zaspokajanie potrzeb dziecka w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym. 5) Przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Pojęcie dojrzałości szkolnej. Gotowość dzieci do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. 7) Rola, istota oraz cele czytania i pisania. Przegląd, analiza i ocena stosowanych metod nauki czytania i pisania.8)  Socjokulturowa teoria edukacji i jej pojęcia. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia

Metoda projektu, praca z książką, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, metoda projektowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia

Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych  w trakcie realizacji kursu ( kolokwium, projekt, studium przypadku).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Doman G., Doman J., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992.
  2. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 2011.
  3. Majchrzak I., Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995.
  4. Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, red. M. Lelonek, T. Wróbel, Warszawa 1990.
  5. Śliwerski B., Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.
  6. Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993.

         Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

  1. Jakowicka M., Wzbogacanie doświadczeń uczniów w kontaktach ze środowiskiem, WSiP, Warszawa 1982.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)