SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwoju człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka
Kod przedmiotu 14.4-WP-PSpP-PSROZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o przedmiocie badań psychologii rozwojowej, kluczowych pojęciach i teoriach rozwoju psychicznego, oraz ukształtowanie podstawowych schematów myślenia o zjawisku rozwoju psychicznego

Wymagania wstępne

Student powinien zdefiniować i opisać zjawiska z zakresu psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

Wykłady

Podstawowe problemy na temat: (a) natury zmian rozwojowych (ilość-jakość, ciągłość-skokowość, ukierunkowanie-brak ukierunkowania, parcjalność-globalność, specyficzność dziedziny rozwoju itp.) oraz (2) mechanizmów powstawania zmian rozwojowych (dziedziczenie-środowisko a dojrzewanie-nabywanie doświadczeń; geny a środowisko w ciągu życia). Uniwersalność i normatywność a wyjątkowość i indywidualność zmian w psychicznym rozwoju człowieka. Rozwój jako proces zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych, dokonujących się w ciągu całego życia w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi jednostka dysponuje w swych aktywnych interakcjach z otoczeniem. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju procesów percepcyjnych i umysłowych. Wybrane teorie rozwoju poznawczego dziecka.

Ćwiczenia

Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju emocjonalno-motywacyjnego. Przywiązanie, empatia, role społeczne. Wybrane teorie rozwoju osobowości. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju społeczno-moralnego. Wybrane teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się, teorii ról społecznych oraz koncepcje poznawczo-rozwojowe. Wybrane zagadnienia związane z nietypowym przebiegiem rozwoju psychicznego. Deregulacja cyklu życia społecznego i rozwoju psychicznego jednostki: podejście społeczne do badań nad rozwojem człowieka; rola rodziny i grupy rówieśniczej (w różnym wieku życia) w kształtowaniu się zmian w różnych obszarach funkcjonowania i rozwoju jednostki, głównie społeczno-emocjonalnym i psycho-seksualnym.

 

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwencjonalny i problemowy.

Ćwiczenia – praca z książką, klasyczna metoda problemowa.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Zaliczenie wykładu uzyska student osiągający minimalnie 70% punktów z testu.

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń uzyska student oceniony pozytywnie ze względów merytorycznych na każdym z ćwiczeń.

Ocena końcowa

Oceną końcową będzie ocena z egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T.II, Warszawa 2001.
  2. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. III, Warszawa 2002.
  3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, T. I, Warszawa 1996.
  4. Schaffer H.R., Rozwój społeczny, Kraków 2006.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

1.     Turner S.J., Helms D.B., Rozwój człowieka, Warszawa 1999.

2.     Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)