SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika integracyjna i włączająca - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika integracyjna i włączająca
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PINWŁ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów założeń pedagogiki integracyjnej i inkluzyjnej oraz ich teoretycznych źródeł. Poznanie przez studentów zasad organizacji edukacji integracyjnej i inkluzyjnej. Uwrażliwienie studentów na możliwości wykorzystania edukacji integracyjnej i włączającej w celu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

Zakres tematyczny

1) Społeczna integracja, normalizacja, społeczna inkluzja jako teoretyczne zaplecze pedagogiki integracyjnej i inkluzyjnej oraz edukacji integracyjnej i inkluzyjnej. 2) Pedagogika integracyjna i inkluzyjna wobec globalnych wyzwań współczesnego świata. 3) Wykluczenie osób z niepełnosprawnością. 4) Dialog z „Innym”. 5) Tożsamość vs. różnica, wspólnota vs. indywidualizacja jako podstawowe kategoria pedagogiki integracyjnej i inkluzyjnej. 6) Edukacja integracyjna i inkluzyjna w świetle międzynarodowych dokumentów oraz polskiego prawa oświatowego. 7) Edukacja integracyjna i inkluzyjna wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Kolokwium z treści wykładów. Kryteria ocen: niedostateczna (0-50%), dostateczna (51-60%), dostateczna plus 61-70%), dobra (71-80%), dobra plus (81-90%), bardzo dobra (91-100%).

Ocena z przedmiotu

Ocenę końcowa stanowi ocena z wykładów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 5
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 0
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

 1. Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych: założenia i rzeczywistość, Poznań 2001.
 2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
 3. Krause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Toruń 2010.
 4. Segregacja. Integracja. Inkluzja, red. B. Grochmal-Bach, A. Czyż, A. Skoczek, Kraków 2013.
 5. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2010.
 6. Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków 2013.
 2. Chodkowska M., Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi, Warszawa 2004. 
 3. Lechta V., Základy inkluzivní pedagogiky, Praha, 2010.
 4. Speck O., Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Gdańsk 2013.
 5. Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warszawa 2010.
 6. Zamkowska A., Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Radom 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)