SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Terapia dźwiękowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Terapia dźwiękowa
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWTDZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie w wiedzę dotyczącą wykorzystania muzyki w procesie terapeutyczno-wychowawczym. Zapoznanie z metodami terapii opartymi na dźwięku.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej oraz biomedycznych podstaw rozwoju dziecka.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Wykorzystanie terapii dźwiękowej we wspomaganiu rozwoju dzieci z wybranymi zaburzeniami. 2) Wpływ muzyki na rozwój fizyczny, umysłowy i psychiczny dziecka. 3) Omówienie metod dźwiękowych stosowanych w Polsce (metoda Tomatisa, metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu).

Metody kształcenia

Konwersatoria

Praca w grupie, dyskusja, praca z materiałem źródłowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Ocena z konwersatoriów: średnia ocen za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prac grupowych.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Gordon E.E., Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków 1997.
  2. Muzyka i my, red. E. Czerniawska, Warszawa 2012.
  3. Tomatis A., Ucho i śpiew, Lublin 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Czerniawska E., Edukacja muzyczna a style uczenia się, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1(215).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)