SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna III - Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna III - Terapia pedagogiczna
Kod przedmiotu 05.1-WP-PSpP-PRAP3
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 70 4,67 70 4,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie organizacji szkół, w których prowadzone są zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poznanie prowadzonej przez nauczyciela terapii pedagogicznej dokumentacji oraz jego warsztatu pracy. Opanowanie umiejętności projektowania i realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów. Uwrażliwienie studentów na konieczność indywidualizacji oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, współpracy z  innymi nauczycielami i wychowawcami, etycznego zachowania się w stosunku do wychowanków oraz ich rodziców.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Praktyka

Poznanie zasad BHP. Sposób funkcjonowania szkoły, gdzie edukacją są objęci uczniowie z zburzeniami rozwoju psychoruchowego i ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poznanie obowiązującej dokumentacji dotyczącej działalności szkoły, organizacji kształcenia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyki w toku działań diagnostycznych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (dobór metod, form, aranżacja przestrzeni i jej wyposażenie), sposobów oceniania wychowanków, indywidualizacji oddziaływań o charakterze terapeutycznym, komunikowania społecznego i interpersonalnego z uczniami.

Współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowaniu współpracy z nauczycielami i wychowawcami w szkole oraz rodzicami. 

Pełnienie roli nauczyciela terapii pedagogicznej w zakresie: planowania i realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, uwzględniania zasady indywidualizacji pod kątem możliwości psychofizycznych uczniów, wykorzystania różnych metod, środków dydaktycznych i nowoczesnych technologii, diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów, współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami uczniów. 

Analiza i interpretacja sytuacji pedagogicznych poprzez prowadzenie dokumentacji, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnych kompetencji, ocenę przebiegu prowadzonych zajęć, konsultacje z opiekunem praktyki, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Metody kształcenia

Praktyka

Student wykorzystuje różne metody pracy wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej, z którymi zapoznał się na zajęciach dydaktycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyki

Odbycie praktyki w wymiarze godzin przewidzianej regulaminem studiów potwierdzonej opinią nauczyciela opiekuna praktyki. Podstawą zaliczenia jest terminowe rozliczenie dokumentacji praktyki u nauczyciela z ramienia UZ. Ocena z praktyki stanowi średnią ważoną: 80% oceny z praktyki wystawionej przez nauczyciela opiekuna praktyki i 20% oceny wystawionej przez nauczyciela z ramienia UZ za poziom merytoryczny dokumentacji praktyki.

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest ocena z praktyki.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Najnowsza literatura przedmiotu, z którą student zapoznał się na zajęciach dydaktycznych.

Literatura uzupełniająca

Dostępne artykuły z czasopism: „Szkoła Specjalna”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Rewalidacja” oraz wybrane przez studenta przewodniki metodyczne, scenariusze zajęć.

Uwagi

Lista organizatorów praktyk na poszczególnych specjalnościach, dokumenty oraz harmonogram praktyk, podawane są na stronie internetowej Wydziału. Szczegółowe instrukcje praktyk są dostępne u organizatorów praktyk. Zasady zaliczania praktyki bez obowiązku jej odbywania reguluje Regulamin studiów UZ.

Praktyka ma charakter ciągły i jest realizowana przez studenta na początku VI semestru w wybranej szkole, w której edukacją są objęci uczniowie z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)