SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja sensoryczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja sensoryczna
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWISE
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką procesu integracji sensorycznej. Wskazanie na możliwości wykorzystania działań polisensorycznych w pracy terapeutyczno-wychowawczej.

Wymagania wstępne

Wiedza na temat biomedycznych podstaw rozwoju dziecka, psychologii ogólnej i rozwojowej.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Istota integracji sensorycznej. 2) Charakterystyka bazowych systemów sensorycznych. 3) Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej. 4) Założenia metody integracji sensorycznej. 5) Programy stymulacji zmysłów.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Ocena z konwersatoriów: średnia ocen z przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach, przygotowania prac grupowych.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Emmons P.G., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007.
  2. Maas V. F., Uczenie się przez zmysły, Warszawa 1998.
  3. Odowska-Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Ayres A.J., Dziecko a integracja sensoryczna, Gdańsk 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)