SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne aspekty przemocy wobec niepełnosprawnego dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne aspekty przemocy wobec niepełnosprawnego dziecka
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWPRZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy na temat przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie umiejętności profesjonalnej diagnozy i pomocy w tym obszarze.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej i psychologii rozwoju.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Psychologiczne aspekty przemocy: definicja, formy, rodzaje, objawy, konsekwencje. 2) Psychologiczna i społeczna sytuacja osób niepełnosprawnych w kontakcie podatności na przemoc. 3) Rozpowszechnienie problemu. 4) Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością fizyczną. 5) Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. 6) Przemoc seksualna w kontekście niepełnosprawności. 7) Środowiskowe uwarunkowania ryzyka wiktymizacji seksualnej osób z niepełnosprawnością. 8) Profilaktyka i interwencja.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Ćwiczenia, mini-wykład, praca z książką, metoda przypadku, metoda projektowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia arytmetyczna: 1) oceny ze sprawdzianu, 2) oceny aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 3) oceny przygotowania pracy dodatkowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena ze wszystkich wymienionych form aktywności studenta.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Ackerman R.J., Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w rodzinie, Gdańsk 2002.
  2. Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.
  3. Herzberger S., Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej, Warszawa 2002.
  4. Krzywdzenie dzieci niepełnosprawnych – profilaktyka i interwencja, „Dziecko Krzywdzone. Kwartalnik”, 7 (1).
  5. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Browne K., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999.
  2. Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: komentarz, Warszawa 2012.
  3. Stańdo K., Szygendowska A., Dziecko krzywdzone – symptomy, zagrożenie, wsparcie, Warszawa 2009.
  4. Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie: z pokolenia na pokolenie, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)