SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWPRO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych problemów psychicznych i życiowych związanych z niepełnosprawnością oraz rozwijanie umiejętności w zakresie ich rozpoznawania i udzielania wsparcia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej, psychologii klinicznej i psychologii rozwoju.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Niepełnosprawność jako problem psychologiczny. 2) Pojęcie zdrowia psychicznego – specyfika u niepełnosprawnych. 3) Przyczyny zaburzeń w kontekście niepełnosprawności. 4) Wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń u osób niepełnosprawnych. 5) Psychopatologia rozwoju a niepełnosprawność: zaburzenia eksternalizacyjne i internalizacyjne. 6) Seksualność osób niepełnosprawnych. 7) Problemy życiowe osób niepełnosprawnych.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Ćwiczenia, mini-wykład, praca z książką, metoda przypadku, metoda projektowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia arytmetyczna ocen za: 1) aktywność w trakcie zajęć, 2) prace wykonane samodzielnie (referat, prezentacja, portfolio, projekty), 3) kolokwium.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, red. M. Kościelska, B. Aouila, Bydgoszcz 2004.
  2. Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004.
  3. Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny: problemy psychologiczne, Warszawa 1987.
  4. Psychologia kliniczna: podręcznik, red.  L. Cierpiałkowska, H. Sęk Warszawa 2016.
  5. Ziętek K., Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa 1998.
  2. Kościelska M., Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004.
  3. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, red. J. Bąbka, Warszawa 2004.
  4. Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, red. A.Nowicka, H. Ochonczenko, Kraków 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-04-2018 13:07)