SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - wsparcie psychologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - wsparcie psychologiczne
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWWSP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem oraz zasad udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie radzenia sobie z różnorodnymi problemami rozwojowymi i wychowawczymi.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej i psychologii rozwoju.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Wsparcia psychologiczne, wsparcie społeczne, jego rodzaje i znaczenie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc a opieka. 2) Funkcjonowanie psychospołeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – etapy w akceptacji niepełnosprawności dziecka w rodzinie. Zaradność a bezradność. 3) Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dziecka z niepełnosprawnością. 4) Sytuacja życiowa zdrowego rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych. 5) Profesjonalne i wspólnotowe formy wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Metody kształcenia

Prace projektowe, praca z tekstem, ćwiczenia w grupach, burza mózgów, dyskusja, prezentacje multimedialne. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Śednia ocen z kolokwium oraz projektu.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1999.
  2. Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk 2011.
  3. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2007.
  4. Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 2007.
  5. Zabłocki K.J., Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. Borzyszkowska H., Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Gdańsk 1997.
  2. Cardinaux V., Cardinaux H., Love A., Przygarnij mnie: wychowanie dzieci głuchoniewidomych, Warszawa 1993.
  3. Cunningham C., Dzieci z zespołem Downa: poradnik dla rodziców, Warszawa 1994.
  4. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa, red. I. Obuchowska, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)