SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-MWSRO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów symptomów zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci do 6 roku życia. Poznanie wybranych metod wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniem psychoruchowym. Kształtowanie u studentów umiejętności projektowania celów oraz sytuacji wychowawczych sprzyjających wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci w wybranych sferach. Uwrażliwienie studentów na konieczność indywidualizacji oddziaływań skierowanych na dzieci oraz empatycznego i etycznego zachowania się w stosunku do ich rodziców.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw psychologii rozwoju dziecka do 6 roku życia, czynników zaburzających prawidłowy rozwój, diagnozy medycznej i psychopedagogicznej. Znajomość podstaw dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (przepisy oświatowe, zespół WWRD, program WWRD, współpraca ze specjalistami i rodzicami dziecka).

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Symptomy prawidłowego i zaburzonego rozwoju psychoruchowego u dzieci do 6 roku życia. 2) Projektowanie celów oraz sytuacji wychowawczych ukierunkowanych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnieniem psychoruchowym  w zakresie: schematu ciała, samoobsługi, myślenia, gotowości do nauki czytania i pisania, matematycznego działania, wiedzy o sobie i o świecie 4) Włączanie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka. 5) Przygotowanie środków edukacyjnych do diagnozowania i wspomagania rozwoju psychoruchowego  dzieci w różnych zakresach. 6) Zajęcia próbne z dziećmi z opóźnieniami psychoruchowymi do 6 roku życia.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Ćwiczenia praktyczne, dyskusja, pokaz, uczenie się we współpracy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z 1) projektu zajęć wspomagających rozwój dziecka z opóźnieniem psychoruchowym. Kryteria oceny projektu od 2-do 5 za: a) znajomość prawidłowości psychologicznych rozwoju dziecka w danej sferze, b) dostosowanie zajęć do możliwości dziecka, c) wykorzystanie strategii wczesnego wspomaganie rozwoju, d) atrakcyjność zajęć; 2) kolokwium z treści ćwiczeń: kryteria ocen: niedostateczna (0-50%); dostateczna (51-60%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%).

Ocena z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Brzezińska A., Ohme M., Droga do samodzielności: jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańsk 2009.
 2. Lovaas O.I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1993.
 3. Olechnowicz H., Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: programy i metody, Warszawa 2010. 
 4. Piszczek M., Terapia zabawą: terapia przez sztukę, Warszawa 2001.
 5. Wiśniewska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną: poradnik dla rodziców i terapeutów, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Kaczan T., Śmigiel R., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Kraków 2012.
 2. Kaczmarek B.B., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa, Kraków 2008.
 3. Kohut D., Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013.
 4. Pennock K., Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu, Toruń 1992.
 5. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2018 18:11)