SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjoterapia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjoterapia
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWSOC
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Lidia Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z podstawowymi terminami dotyczącymi socjoterapii, jej metod i technik, podstawowych ról grupowych, dynamiki grupy. Zapoznanie studentów z ćwiczeniami socjoterapeutycznymi wykorzystywanymi w grupie wychowawczej.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia związane z socjoterapią. Definicje grupy, dynamika grupy, etapy rozwoju grupy i ich charakterystyka. Metody wykorzystywane w socjoterapii. Definicje grupy, korzenie zachowań społecznych, definicje grupy, spójność, współuczestnictwo, zaangażowanie, poparcie, standardy normatywne), przywództwo. Korekcja zachowań, specyficzne trudności uczestników zajęć socjoterapeutycznych. Role grupowe: podział ról w grupie, znaczenie ról w dynamice wewnątrz- i międzygrupowej. Warunki skuteczności socjoterapii: rola prowadzącego, motywacja uczestników zajęć, warunki zewnętrzne. Miejsce socjoterapii w opiece i wychowaniu.

Metody kształcenia

Praca w grupach, dyskusja, symulacje, gry decyzyjne, metody ekspresyjne.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cwiczenia

Zaliczenie z ćwiczeń na ocenę: aktywność na zajęciach; sprawdzenie posiadanej wiedzy dotyczącej: definicji grupy, ról grupowych, korzeni zachowań społecznych, standardów normatywnych, przywództwa (ocena przygotowania prezentacji w zespołach); ocena samodzielne przygotowanych scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych, dla wskazanej grupy wiekowej dzieci lub młodzieży z uwzględnieniem wiedzy o specyfice grupy: ocena wykorzystania metod i technik socjoterapeutycznych. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Ocena końcowa

Ocenę końcową stanowi ocena z ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Deptuła M., red., Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005.

  2. Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Kraków 2007.

  3. Kędzierzawska J., ABC socjoterapii, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, 3.

Literatura uzupełniająca

  1. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006.

  2. Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2004, 3-4.

  3. Matyja A., Metody i techniki stosowane w socjoterapii, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2005, 3-4.

  4. Oyster C., Grupy, Poznań 2002.

  5. Sawicka K., red., Socjoterapia, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)