SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstruowanie IPET - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstruowanie IPET
Kod przedmiotu 05.5-WP-PSpP-KIPET
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z istotą i zasadami tworzenia IPET. Ukształtowanie umiejętności tworzenia IPET. Ugruntowanie postawy aktywności i sumienności.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej. Umiejętności metodyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Podstawy prawne tworzenia programów. 2) Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb dziecka – jako podstawa pomocy dziecku. 3) Tworzenie IPET-u – zasady. 4) Formy dokumentacji. 5) Współpraca w tworzeniu i realizacji IPET-u. 6) Ewaluacja IPET-u.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Dyskusja, pokaz, metoda problemowa, metoda działań praktycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Kolokwium – pozytywna ocena, po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. 2) Projekt IPET. 3) Aktywny udział w zajęciach.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 12
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 38
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Cabaj R., Diagnoza nauczycielska: narzędzia pomiaru pedagogicznego, Gdynia 2012.
  2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.
  3. Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.
  4. Kwas L., Bank dobrych praktyk: IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca

  1. Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością. 
  2. Pilecki J., Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków 2000.
  3. Piszczek M., Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, Warszawa 2000.
  4. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)