SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Drama - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Drama
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWDRA
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Janion
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 Zapoznanie studenta z podstawową problematyką dramy jako metody pomocniczej w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych i samoistną metodą w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. Poznanie jej rodowodu i przebiegu w pracy z dziećmi  i młodzieżą. Kształtowanie umiejętności zastosowania dramy w pracy z różnymi grupami wiekowymi.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej

Zakres tematyczny

Ćwiczenia

Istota dramy i jej rodowód. Poziomy znaczeniowe faktów (osobiste – odwoływanie się do doświadczeń uczestników, wynikające z kontekstu sytuacyjnego i symboliczne). Drama jako metoda nauczania (Calldwell Cook), drama w nauczaniu języków obcych (John Merill i William Wirt. Trzyetapowe nauczanie (Richarde Courtney). Drama jako metoda uzupełniająca, dydaktyczna i jako przedmiot artystyczno-wychowawczy. Drama a teatr. Przebieg dramy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia

Praca w grupach, dyskusja, symulacje, pokaz, metody ekspresyjne, techniki dramowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia

Zaliczenie z ćwiczeń na ocenę: aktywność na zajęciach, sprawdzenie w dyskusji posiadanej wiedzy dotyczącej: istoty dramy i jej rodowodu, poziomów znaczeniowych faktów, wykorzystania dramy jako metody nauczania, przebiegu dramy. Ocena samodzielnie przygotowanych zajęć z wykorzystaniem dramy dla wskazanej grupy wiekowej dzieci lub młodzieży z uwzględnieniem informacji o specyfice grupy. Ocena wykorzystania technik dramowych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Lewandowska-Kido_ T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2001.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990

Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa 1994

Pankowska K., Pedagogika dramy, Teoria i praktyka, Warszawa 2000.

Chodasz A. (red.), „Drama łączy” Warszawa 2012
Rusiłowski- Jagiełło A (red), Drama w STOP–KLATCE, w kierunku pozytywnej zmiany społecznej, Warszawa 2010.

 

Literatura uzupełniająca

Machulska H., Drama – poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Animator, Warszawa 1/1991, 3/1992

Machulska H., Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania, Warszawa 1992.

Bator D., Pawliszak L., Przygoda z dramą, Wrocław 1996

Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, zeszyty 1-12, Warszawa 1992-1994.

Rusiłowski- Jaggiełło A (red). Drama jako poruszający dialog. Gdańsk 2010.

Way, Brian, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1990
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)