SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SEMDY1
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 27 1,8 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy z wybranego obszaru. Doskonalenie umiejętności projektowania rozwiązań sytuacji i zjawisk pedagogicznych. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Nabycie doświadczenia w pisaniu tekstu naukowego. Napisanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Posiadanie wiedzy z zakresu studiowanej specjalności. Wiedza i umiejętności z zakresu metod i technik badań pedagogicznych.

Zakres tematyczny

Seminarium

Zaproponowanie ogólnej tematyki seminarium, ustalenie indywidualnych zainteresowań poznawczych uczestników seminarium. Technika pisania pracy dyplomowej (język, przypisy, spis treści, bibliografia, tytuły rozdziałów, itd.). Etapy projektowania działań pedagogicznych. Sprecyzowanie tematów prac dyplomowych. Poszukiwanie i wstępna orientacja w literaturze przedmiotu, ocena jej przydatności i dokonywanie selekcji. Praktyczne i teoretyczne znaczenie podjętego tematu. Redagowanie planu pracy dyplomowej, przygotowanie koncepcji projektu. Projektowanie rozwiązań na podstawie diagnozy. Realizacja projektu; przygotowanie i przedstawienie prezentacji koncepcji i realizacji projektu. Formułowanie wniosków, opis koncepcji i realizacji własnego projektu.

Metody kształcenia

Seminarium

Dyskusja, pokaz, prezentacje studentów, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, elektroniczny kontakt, praca indywidualna ze studentem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze V jest stwierdzenie przez prowadzącego systematycznych postępów w realizacji kolejnych etapów projektu, przedłożenie kolejnych części pracy.

Ocena z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu – ocena z seminarium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 25
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
  2. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3.
  3. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
  4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007.
  5. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
  6. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
  7. Literatura tematyczna – zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Literatura uzupełniająca

Literatura związana z problematyką projektu badawczego i pracy dyplomowej.

Uwagi

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący seminarium.


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 16:10)