SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Kod przedmiotu 12.9-WP-PSPP-BIOME
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z aspektami i czynnikami rozwoju biologicznymi człowieka. Zdobycie wiedzy
w zakresie rozwoju struktury i funkcji w ontogenezie (w okresie prenatalnym i postnatalnym). Zapoznanie z metodami oceny wieku rozwojowego oraz umiejętność praktycznej oceny procesów wzrastania dziecka. Zdobycie wiedzy dotyczącej problemów biokulturowych (ekologii żywienia, ekologii zdrowia i chorób), a także międzypokoleniowych zmian w przebiegu ontogenezy.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z biologii (w tym dotycząca budowy i funkcji człowieka), higieny oraz zachowań prozdrowotnych.

Zakres tematyczny

Wykłady

Rozwój jako przedmiot badań naukowych. Definicje i zakres pojęć związanych z ontogenezą człowieka. Aspekty rozwoju (jakościowe, ilościowe i energetyczno-informacyjne). Czynniki rozwoju osobniczego człowieka (endogenne genetyczne, endogenne paragenetyczne, egzogenne, tryb i styl życia). Periodyzacja rozwoju. Charakterystyka rozwoju osobniczego człowieka w okresie prenatalnym i postnatalnym. Wiek rozwojowy i metody jego oceny (wiek morfologiczny, kostny, zębowy, drugorzędnych cech płciowych, fizjologiczny, sprawności fizycznej). Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania. Praktyczna ocena procesów wzrastania dziecka (metoda tablic Pirqueta, siatek centylowych, skorelowanych cech, morfologiczna, wskaźników proporcji ciała). Inne kryteria oceny wieku rozwojowego. Tendencja przemian – składowe i przyczyny (akceleracja rozwoju, zmiana kolejności niektórych etapów rozwojowych, retardacja procesów inwolucyjnych).

Ćwiczenia

Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie. Dymorfizm płciowy człowieka. Fizjopatologia rozwoju. Czynniki kształtujące zdrowie człowieka. Postawa ciała. Cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka. Biologiczne determinanty zachowań. Problemy biokulturowe (ekologia żywienia, ekologia zdrowia i chorób, społeczeństwo postindustrialne, globalizacja).

Metody kształcenia

Wykłady – metoda podająca, poglądowa (plansze, rzutopisy), projekcja multimedialna (filmy, przeźrocza).

Ćwiczenia – obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, pomiar, praca w grupach, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, metoda projektowa.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej (testowo-opisowej), zgodnym z podanymi kryteriami na podstawie testu z progami punktowymi. Ocena pozytywna to zdobycie minimum 51% punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia są pozytywne oceny z wejściówek, kolokwiów, zadań praktycznych (indywidualnych, zespołowych), a także aktywność na zajęciach. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę w formie pisemnej (testowo-opisowej), zgodnie z podanymi kryteriami. Ocena pozytywna to zdobycie minimum 51% punktów. Ocena końcowa z ćwiczeń obejmuje dwie składowe: 1 – średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych (50% oceny) oraz 2 – ocenę zaliczenia pisemnego (50 %).

Zaliczenie przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną końcowych ocen z egzaminu i ćwiczeń.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 75
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Bartel H., Embriologia: podręcznik dla studentów, Warszawa 2007.
  2. Malinowski A., Auksologia: rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2007.
  3. Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Antropologia dla pedagogów, Zielona Góra 2008.
  4. Mięsowicz I., red., Auksologia: rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.
  5. Osiński W., Antropomotoryka, Poznań 2003.
  6. Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Wandycz A., Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
  7. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka: podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia, Warszawa 2005.
  8. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna: podręcznik dla studentów, Warszawa 2008.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

1.      Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Warszawa 2004.

2.      Izdebski Z., red., Zagrożenia okresu dorastania, Zielona Góra 2008.

3.      Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.      Traczyk W. Z., Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 1989.

5.      Wolański N., Ekologia człowieka, Warszawa 2008.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)