SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki I
Kod przedmiotu 09.0-WP-PSPP-JO1-N
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • mgr Anna Kubrak
 • mgr Beata Łapanowska
 • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym:

- wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+

Zakres tematyczny

1. Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglojęzycznych.

2. Rodzina.

3. Życie społeczne.

4. Niepełnosprawność.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca w grupach, burza mózgów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- kartkówki: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. DaF kompakt A1-B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs + Übungsbuch mit 2 Audio-CDs, Verlag Klett, 2011
 2. MEMO Lehr-und Übungsbuch mit 2CDs,Wortschatz- und Fertigkeitstrainin zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache +MEMO Lernwortschatz Deutsch-Polnisch,VerlagLangenscheidt, 2006
 3. em Brückenkurs-Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe mit 2CDs +Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag,2006
 4. em Hauptkurs + Arbeitsbuch mit 2CDs, Max Hueber Verlag, 2009
 5. em  Abschlusskurs mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009
 6. Themen 2/3 neu, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache+ Arbeitsbuch mit 2CDs + Lehrerhandbuch A,B , Max Hueber Verlag, 2007
 7. Mary L.Apelt,Hans-Peter Apelt,Margot Wagner - Grammatik a la carte!-Das Übungsbuch zur Grundgrammatik Deutsch,Verlag Moritz Diesterweg/Verlag Sauerländer

Literatura uzupełniająca

 

 

 1. Repetytorium gramatyki języka niemieckiego, S. Bęza, PWN

      2. Grammatikbogen-Fiktionele Texte mit Aufgaben und Lösungsschlüseln für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt,1998

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)