SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrologia
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-M
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z metodami pomiarowymi oraz budową, zasadą działania analogowych i cyfrowych przyrządów do pomiarów wybranych wielkości elektrycznych
 • ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie wykonywania prostych zadań pomiarowych oraz opracowywania i interpretacji wyników pomiarów
 • zapoznanie z klasyfikacją, budową i właściwościami systemów pomiarowych

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Podstawy metrologii

Zakres tematyczny

Analogowe, analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych. Zasada działania i właściwości metrologiczne podstawowych analogowych operatorów funkcyjnych. Próbkowanie i kwantowanie. Przetworniki próbkująco-pamiętające, analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.

Pomiary napięć i prądów. Pomiary metodą wychyleniową: woltomierze elektroniczne i woltomierze cyfrowe. Pomiary metodami zerowymi: Kompensacyjny pomiar napięcia i prądu. Metody komparacyjne.

Metody i układy do pomiaru rezystancji i impedancji. Metody techniczne. Metody mostkowe stało- i przemiennoprądowe. Mostki transformatorowe. Mostki niezrównoważone.

Pomiary częstotliwości, okresu, czasu i kąta przesunięcia fazowego. Metody analogowe i cyfrowe pomiaru i okresu i częstotliwości. Cyfrowe częstościomierze - czasomierze i fazomierze.

Pomiary mocy i energii prądu stałegoi prądu przemiennego w układach jedno- i trójfazowych. Zasada pomiaru mocy i energii. Watomierz elektrodynamiczny. Przekładnik napięcia i prądu. Elektroniczne przyrządy do pomiaru mocy. Pomiar mocy czynnej i biernejw układach trójfazowych. Elektroniczneliczniki energii elektrycznej.

Rejestracja sygnałów elektrycznych. Oscyloskop analogowy i cyfrowy. Rejestratory sygnałów pomiarowych.

Badania materiałów elektrotechnicznych, półprzewodników i dielektryków. Pomiary właściwości materiałów magnetycznych.

Komputerowe systemy pomiarowe. Ogólna charakterystyka systemów pomiarowych. Rodzaje i konfiguracje komputerowych systemów pomiarowych. Podstawowe bloki funkcjonalne komputerowych systemów pomiarowych: karty pomiarowe, inteligentne czujniki. Interfejsy.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja

laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu prowadzone go w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009
 2. Furmankiewicz L. (red.): Laboratorium metrologii elektrycznej cz.III, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2000
 3. Marcyniuk A., Pasecki E., Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej. WNT, Warszawa, 1984
 4. Piotrowski J.: Podstawy miernictwa. WNT, Warszawa, 2002
 5. Rybski R. (red.): Laboratorium metrologii elektrycznej cz.II, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2000
 6. Stabrowski M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe, PWN, Warszawa, 2002
 7. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Sydenham P. H. (red.): Podręcznik metrologii, tom 1 i 2. WKiŁ, Warszawa, 1988 (t.1), 1990 (t.2)

.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 20:54)