SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii
Kod przedmiotu 03.3-WH-FAD-PT-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie podstaw teatrologii i analiza wybranych amerykańskich sztuk teatralnych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie tekstu dramatu jako podtekstu. Funkcja reżysera w teatrze. Czytanie sztuki przez krytyka literackiego, reżysera i aktora. Analiza tematu i konstrukcji sztuki teatralnej. Analiza postaci – typy bohaterów, koncepcja bohatera i jej podstawy, cechy fizyczne, dane środowiskowe i cechy psychiczne. Relacje między postaciami. Konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Komunikacja w dramacie – dynamika dialogu. Ruch i dźwięk w teatrze. Rodzaje dramatu. Omówienie wszystkich wyżej wymienionych aspektów na przykładzie wybranych sztuk teatralnych amerykańskich dramaturgów.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie opracowania jednego z omawianych zagadnień w odniesieniu do sztuki teatralnej samodzielnie wybranej przez studenta oraz analiza efektów pracy aktorów i reżysera na podstawie sztuki obejrzanej w teatrze.

Literatura podstawowa

1.     Albee, E. 2006. Who's Afraid of Virginia Woolf?. New York.

2.     Hansberry, L. 1994. A Raisin in the Sun. New York.

3.     Miller, A. 1949. Death of a Salesman. London.

4.     Meyer, M. 2011. English and American Literatures. Tübingen: Franke Verlag Tübingen und Basel, 2011.

5.     Wallis, M. and Shepherd, S. 1988. Studying Plays. London: Bloomsbury Academic.

6.     Williams, T. 1981. A Streetcar Named Desire. New York.

7.     Wilson, A. 1986. Fences. New York.

Literatura uzupełniająca

1.       Bigsby, C. W. E. 2000. Modern American Drama 1945-2008, Cambridge: Cambridge University Press.

2.       Demastes, W. W. 1988. Beyond Naturalism: A New Realism in American Theatre, New York: Greenwood.

3.       Krasner, D. (ed). 2005. A Companion to Twentieth-Century American Drama, Malden, MA: Blackwell.

4.       Pfister, M. 1988. The Theory and Analysis of Drama, Cambridge: Cambridge University Press.

5.       Roudané, M. C. 1997. American Drama since 1960: A Critical History, New York: Twayne.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 22:16)