SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia pisemne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia pisemne II
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TP2-K-14_genHH989
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 36 2,4 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów oraz wypracowanie podstaw warsztatu tłumacza.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wyniki z testów zaliczeniowych, prac pisemnych, projektu oraz aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Catford, J.C. 1974. A Linguistic Theory of Translation. London. Oxford University Press.

2. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

3. Korzeniewska, A. Kuhiwczak, P. 1994. Successful Polish-English Translation. Warszawa. Wydawnictwo

Naukowe PWN.

4. Nida, E. A. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden. The United Bible Societies.

5. Perteghella, M. Loffredo, E. 2006. Translation and Creativity. London and New York. Continuum.

6. Pisarska, A. Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań. Wydawnictwo

UAM.

7. Robinson, D. 2005. Becoming a Translator. London and New York. Routledge.

8. Weissbort, D. Eysteinsson, A. 2006. Translation Theory and Practice. London. Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca

1. Bassnett, S. 1996. Translation Studies. London and New York. Routledge.

2. Berezowski, L. 1997. Dialect in Translation. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 14:47)