SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia ustne konsekutywne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia ustne konsekutywne
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TU-K-14_pNadGen472P0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o i kształtowanie umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych konsekutywnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o teorii i praktyce przekładu.

Zakres tematyczny

Teorie, metodologia i badania dotyczące przekładu ustnego.

Podstawowe problemy w przekładzie ustnym.

Problematyka nieprzetłumaczalności.

Robienie notatek w przekładzie ustnym.

Przekład metafor, liczb, elementów kulturowo typowych, neologizmów, nazw własnych, cytatów, itd..

Kompresja skomplikowanych idei.

Kwestie posługiwania się głosem.

Kompetencje, rola, uprawnienia i obowiązki tłumacza; zasady etyki zawodowej; formalne i prawne aspekty tłumaczenia ustnego.

Narzędzia doskonalenia zawodowego i budowanie warsztatu.

Metody kształcenia

Praca z materiałem odsłuchowym. Ćwiczenia produkcyjne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie jednego testu, tłumaczenie konsekutywne przygotowane na miejscu.

Literatura podstawowa

1.    Gillies A., Tłumaczenie ustne: nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting, Tertium, Kraków, 2004.

2.    Gillies A., Note-taking for consecutive interpreting: a short course, St. Jerome Publishing, Menchester (UK), Kinderhook (USA), 2005.

3.    Nolan J., Interpretation: Professional interpreting in the real world, Multilingual Matters Ltd., Bristol, Buffalo, Toronto, 2005.

4.    Pöchhacker F., Introducing interpreting studies, Routledge, London, New York, 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 15:12)