SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 11.3-WH-FRSP-TI-L-S14_genNOIWR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, niezbędnej do praktycznego wykorzystania komputerów. Doprowadzenie do opanowania przez studentów prawidłowej realizacji podstawowych zadań, takich jak: edycja tekstów, tworzenie prezentacji, korzystanie z poczty elektronicznej, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz sieci komputerowej. Zdobycie przez studentów zdolności posługiwania się programami narzędziowymi pakietu Microsoft OFFICE oraz wykorzystania przez nich Technologii Informacyjnych do rozwijania umiejętności językowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Wybrane funkcje edytora tekstu WORD – ćwiczenia (narzędzia językowe, formatowania, edytowania); Internet: podstawowe funkcje i narzędzia (przeglądarki), wyszukiwanie informacji. Netykieta; Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel; Edytor tekstu WORD i jego współpraca z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL; Wybrane funkcje programu PowerPoint; Tworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programu PowerPoint; Encyklopedie i słowniki elektroniczne; Dydaktyczne i językowe zastosowania stron WWW.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, opis, wykład z wykorzystaniem środków wizualnych (komputer), prezentacje, eksploracja, krytyczna analiza, ćwiczenia, tworzenie dokumentów multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonanie pracz prac projektowych w postaci prezentacji multimedialnych, pozytywne zaliczenie testów sprawdzających znajomość poszczególnych zagadnień omawianych na zajęciach.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. R. Bridges Altman, Po prostu PowerPoint 2002 / XP PL, Gliwice 2002.
 2. B. Danowski, Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, 2006.
 3. E. Gajek, Komputery w nauczaniu języków obcych, PWN, Warszawa 2002.
 4. M. Kopertowska, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 2 „Użytkowanie komputerów”, Warszawa 2004.
 5. M. Kopertowska, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 3 „Przetwarzanie tekstów”, Warszawa 2004.
 6. M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości edytora Word 2000, Warszawa 2000.
 7. program M. Langer, Po prostu Word 2002/XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 8. M. Langer, Po prostu Excel 2002/XP PL Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 9. S. Sagman, Po prostu Office XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 10. Czasopismo „Komputer Świat”, „PC FORMAT”.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)