SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-24_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką technicznego bezpieczeństwa pracy, źródłach zagrożeń życia i zdrowia pracowników, zasadach postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie użytkowania maszyn i urządzeń podczas pracy przez pracowników.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii, fizyki technicznej, mechaniki technicznej, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów i ergonomii.

Zakres tematyczny

1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy - problematyka podstawowa: Podmiotowość i przedmiotowość bezpieczeństwa pracy. Przyczyny wypadków przy użytkowaniu sprzętu   roboczego. Struktura przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich przy użytkowaniu maszyn.

2.  Minimalne wymagania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy: Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojęcia podstawowe Dyrektywy 89/655/ EC – Rozp. M. Gospodarki z dnia 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Działania dostosowawcze.

3. Barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa.

4. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy według polskich przepisów BHP i wymagań europejskich: Bezpieczeństwo maszyn, ich użytkowania oraz korzystania z nich w świetle polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo maszyn w świetle Dyrektywy Maszynowej EC. Dyrektywa Maszynowa i ochrona pracowników.

5. Znak CE i nabywanie maszyn.

6. Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących wypadek w odniesieniu do maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych: Ogólne wymogi    bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.

6.  Zagrożenia mechaniczne i strategia doboru technicznych środków ochrony.

7.  Odległości bezpieczeństwa, osłony, urządzenia ochronne i urządzenia zabezpieczające.

8. Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn i urządzeń, odłączanie i rozpraszanie ich energii.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Lab. - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza. Projekt i pokaz.

Prezentacja projektu z zakresu eliminacji zagrożeń fizycznych / mechanicznych maszyn i urządzeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin testowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zasady oceniania projektów laboratoryjnych.

Ocena:  

2,0 - prezentacja z poważnymi błędami lub brakami (w tym brak pracy w wymaganym terminie).

3,0 - prezentacja słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - prezentacja przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - prezentacja dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - prezentacja ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - prezentacja wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

 

Literatura podstawowa

1. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.

2. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.

3. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.

4. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U.

   z 2007r. Nr 49, poz. 330).

6. Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Dudarski, G., Martinka, J., Rybakowski, M., Zielona Góra, Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016.

7. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Wybór przepisów. Tom III. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

8. Twardowski M., BHP przy ręcznych pracach transportowych. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

9. Wieczorek Z., Bezpieczeństwo pracy. Roboty budowlane i rozbiórkowe. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

9. Ustawy i Rozporządzenia tematycznie związane z problematyką prowadzonych zajęć.

Literatura uzupełniająca

  1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
  3. ATEST.
  4. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.
  5. Przyjaciel Przy Pracy.
  6. Praca i Zdrowie.
  7. Serwis BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej na ćwiczeniach.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:18)