SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zadania i metody pracy służby BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zadania i metody pracy służby BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-06
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką pracy zawodowej służby bhp.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, podstaw zarządzania.

Zakres tematyczny

Zasady ogólne organizowania służby bhp w zakładzie pracy. Uprawnienia pracownika zakładowej służby bhp. Podstawowe zadania i obowiązki służby bhp. Metody pracy służby bhp. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp. Analiza stanu bhp. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Współpraca służby bhp z pracodawcą i innymi komórkami firmy. Współpraca z jednostkami spoza zakładu pracy. Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłaszanie i przedstawianie wniosków pracodawcy w zakresie wymagań bhp, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Uczestnictwo służby bhp w przygotowywaniu instrukcji bhp. Uczestnictwo służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego. Uczestnictwo służby bhp w postępowaniu i dokumentowaniu wypadków. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Organizacja szkoleń wstępnych i ogólnych w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i wykład przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjno - projektowe, problemowe, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – kolokwium pisemne (min 60% na pozytywne zaliczenie formy zajęć).

Laboratorium: zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pracy kontrolnej na oceny pozytywne.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.
 2. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 3. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.
 4. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
 5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 8. Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 9. Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 10. 22 _Zadania Służby BHP, Praca zbiorowa. Wyd. ATEST 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.
 2. Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 3. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej na zajęciach ćwiczeniowych - laboratoryjnych.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:03)