SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-18.2
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej oraz przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Wymagania wstępne

Podstawy organizacji i zarządzania.

Zakres tematyczny

Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Modele przedsiębiorczości. Uwarunkowania przedsiębiorczości. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna. Istota i cele przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa. Prywatna przedsiębiorczość a państwo. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości. Globalizacja przedsiębiorczości. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Etyka w biznesie. Metody pobudzania kreatywności. Planowanie i ryzyko przedsięwzięcia.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: ćwiczenia, dyskusja, praca zespołowa, praca pisemna, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium zaliczeniowe z progami: 0%-50% ndst, 51%-60% dost, 61%-70% dst plus, 71%-80% dobry, 81%-90% db plus, 91%-100% bdb

Literatura podstawowa

 1. 1.      Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.

  2.      Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

  3.      Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.

  4.      Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006.

  5.      Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

  6.      Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

  7.      Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.

  8.      Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert, D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.

  9.      Zarządzanie: teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 1999.

  10.    Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. 1.      Szmidt K., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.

  2.      Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, red. E. Nojszewska, WSiP, Warszawa 2002.

  3.      Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.

  4.      Procesy internalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Katowice 2000.

  5.      Webb. A., Managing Innovative Projects, Chapman & Hall, London 1994.

  6.      Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.

  7.      Handbook of Organizational Creativity, red. J. Zhou, C.E. Shalley, Laurence Erlbaum Associates, New York – London 2008.

  8.      Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 03-05-2018 14:05)