SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mysticism - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mysticism
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-K-M-1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Kulturoznawstwo
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Kroczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The course is aim at presenting the phenomena of mysticism, mainly in its Eastern form

Wymagania wstępne

any course on the history of philosophy

Zakres tematyczny

Introduction (etymology of mysticism, difference between mysticism, philosophy and science, mysticism and religion) 2) Greek mystery religion 3) Plato and Plotinus 4) Paganism versus Christianity, early Christian mystery (Clement of Alexandria, Origen, Desert Fathers) 5) Formation of mystical theology in Byzantine Empire (Pseudo-Dionysius the Areopagite, John Climacus, John of Damascus, Symeon the New Theologian,  Gregory Palamas) 6) Mystical theology in Rus’ 7) mystical elements in religious Russian philosophy at the turn of XIXth and XXth centuries

Metody kształcenia

Talk, lecture, work with sources, discussion, usage of multimedia technologies

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Particular classes will be ranking according to activity, student is supposed to write an essay on chosen book. The condition of ranking the whole course will be a written test according to the total contents of the course.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 120 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. W. James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, Oxford 2012.
  2. G. Wasson, C. Ruck, B. Staples, A. Hoffman, The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries, Berkeley 2008.
  3. Plato, Theaetetus
  4. Plotinus, Enneads
  5. V. Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, London 1957.
  6. K. Ierodiakonou, Byzantine Philosophy and Its Ancient Sources. Oxford 2002.
  7. V.V. Zenkovsky, A history of Russian philosophy, London 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. K. Kerényi, Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter, Princeton University Press 1991.
  2. J. Campbell, The masks of God, London 1960-1968.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-10-2018 10:38)