SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-WLIT-Ć-S14_genW26C2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma charakter propedeutyczny. Jego zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy o literaturze, aby wykształcić u nich podwaliny warsztatu interpretacyjnego w studiowaniu piśmiennictwa rosyjskiego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Nauka o literaturze i jej działy. Poetyka i jej przedmiot. Dzieło literackie. Język poetycki.

Stylistyka: a) organizacja brzmieniowa; b) leksyka; c) tropy; d) składnia poetycka. Styl. Stylizacja.

Wersyfikacja: a) rym, rytm, strofa; b) wiersz sylabiczny; c) wiersz sylabotoniczny; d) wiersz toniczny; e) wiersz wolny.

Genologia: a) rodzaje literackie; b) epika i gatunki epickie; c) dramat, gatunki dramatyczne; d) liryka, gatunki liryczne.

Wybrane zagadnienia świata przedstawionego dzieła literackiego: postać, motyw, zdarzenie, wątek, fabuła, akcja, temat, czas, przestrzeń, narracja, narrator.  

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką (samodzielna praca z podręcznikiem; praca z tekstem literackim – indywidualna i grupowa).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na postawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 1999.
  2. Głowiński M. , Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. , Słownik terminów literackich, Wrocław 1998.
  3. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1967 i nast.
  4. Kulawik A., Poetyka, Kraków 1997.
  5. Rosyjskojęzyczne słowniki terminów literackich.

Literatura uzupełniająca

 

  1. Введение в литературоведение,  Под ред. П.В. Чернец, В.Е. Хализева и др. Москва 1999.
  2. Волков И.Ф., Теория литературы, Москва 1995.
  3. Литературная энциклопедия терминов и понятий, гл. pед. А.Н.Николюкин, Москва 2003.

Uwagi

Zajęcia prowadzone w języku polskim i rosyjskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)