SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język w mediach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język w mediach
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP- JME-Ć-S14_pNadGenYIQAF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zna zachowania komunikacyjne i językowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu na przykładzie języka wypowiedzi w gazetach, czasopismach, radiu i telewizji.

Umiejętności: potrafi rozpoznać wyznaczniki interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w przekazach medialnych.

Kompetencje: rozumie potrzebę pracy nad ukształtowaniem językowym przekazów medialnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Język w mediach – media w języku. Dyskurs medialny jako mozaika stylów funkcjonalnych. Najważniejsze cechy języka w mediach: atrakcyjność i skuteczność. Infotainment: duch zabawy w mediach. Tabloidyzacja języka w mediach. Poprawność języka mediach. Radio: specyfika użycia języka w medium mówionym. Intymność i nieformalność użycia języka we współczesnych mediach elektronicznych. Agonistyka w języku mediów w wymiarze interakcyjnym oraz emocjonalnym.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, kolokwium - praca kontrolna, ocena przygotowanej pracy pisemnej (temat wybrany zgodnie z zainteresowaniami studentów)

Literatura podstawowa

 1. M. Bugajski, Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej, „Prace Filologiczne”, t. 45, 2000, s.75-81.
 2. M. Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010.
 3. Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Semper, Warszawa 2008.
 4. Polszczyzna 2000, red. W. Pisarek, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1999.
 5. Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000.
 6. W. Pisarek, O mediach i języku, Universitas, Kraków 2007.
 7. Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Język w komunikacji, G. Habrajska, t. 1-3, Łódź 2001.
 2. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006.
 3. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Olsztyn 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)