SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury XX i XXI w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-C-2/26-Ć-S14_pNadGenDRZ7U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętność powiązania głównych trendów filozoficznych, społecznych, politycznych i artystycznych XX i XXI wieku z zakresem tematycznym i formą literatury i kultury światowej i polskiej. Dostrzeganie zmian mód literackich i ich związku z procesami społecznymi i historycznymi. Wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy zjawiska ilustracyjności literatury (i kultury) dla głównych trendów myślowych. Zrozumienie roli sztuki w przemianach społeczno-obyczajowych. Rozwinięcie umiejętności łączenia wiedzy z różnych przedmiotów nauczania i korzystania z niej podczas analizy dzieł literackich. Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dyskusji, obrony własnych hipotez.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura i kultura XX i XXI wieku – najważniejsze zjawiska w dziedzinie poezji, prozy, dramatu, malarstwa itd.; specyfika twórczych pokoleń i przełomów w kontekście przemian cywilizacyjnych, społeczno-politycznych i światopoglądowych związanych ze zmianami zachodzącymi w rzeczywistości i sposobie myślenia.

Metody kształcenia

dyskusja i dyskusja piramidowa, mapa mentalna, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

udział w dyskusji, zaliczenie kolokwium, złożenie pracy pisemnej semestralnej

Literatura podstawowa

 1. Błoński J., Odmarsz, Kraków 1978.
 2. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
 3. Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Kraków 1999.
 4. Burek T., Żadnych marzeń, Londyn 1987.
 5. Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989, Kraków 2004.
 6. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1978 i nast.
 7. Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Kraków 1988.
 8. Kijowski A., Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, Warszawa 1991.
 9. Miłosz C., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1980.
 10. Stempowski S., Eseje dla Kasandry, Kraków 1981.

Literatura uzupełniająca

Wybór 10 pozycji spośród poniżej podanych, dopuszczalne inne pozycje proponowane przez prowadzącego lub studentów:

 1. Andrzejewski J., Apelacja, Paryż 1968.
 2. Atwood M., Opowieść podręcznej, Kraków 2006.
 3. Burek T., Zamiast powieści, Warszawa 1971.
 4. Beauvoir S. de, Druga płeć, Warszawa 2003.
 5. Camus A., Upadek, Kraków 1957 i Dżuma, Warszawa 1974 i nast.
 6. Chutnik S., Kieszonkowy atlas kobiet, Kraków 2009.
 7. Conrad J., Lord Jim, Warszawa 1973.
 8. Cunningham M., Godziny, Łódź 1999.
 9. Dick P. K., Ubik, Warszawa 2011.
 10. Feuchtwanger L., Wojna żydowska, Warszawa 1959.
 11. Grochowiak S., Chłopcy, [w:] Dialogi, Warszawa 1975.
 12. Gross J. T., Sąsiedzi, Sejny 2000 i Złote żniwa, Kraków 2011.
 13. Hemingway E., Pożegnanie z bronią, Warszawa 1999.
 14. Hüelle P., Castorp, Kraków 2009.
 15. Huxley A., Nowy wspaniały świat, Warszawa 2007.
 16. Iwaszkiewicz J., Wzlot, [w:] tegoż, O psach, kotach i diabłach, Warszawa 1968.
 17. Jelinek E. de, Nora, [w:] tejże, Nora, Clara S., Zajazd, Kraków 2004.
 18. Kafka F., Zamek, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1994.
 19. Kesey K., Lot nad kukułczym gniazdem, Warszawa 1990.
 20. Mann T., Czarodziejska góra, Warszawa 1972.
 21. Miłosz C., Zniewolony umysł, Kraków 2004.
 22. Nabokov V., Lolita, Warszawa 1999.
 23. Orwell G., Rok 1984, Warszawa 1982.
 24. Remarque E.M., Na zachodzie bez zmian, Katowice 1974.
 25. Słobodzianek T., Nasza klasa: historia w XIV lekcjach, Gdańsk 2009.
 26. Stryjkowski J., Wielki starch, Londyn 1980.
 27. Szczypiorski A., Msza za miasto Arras, Warszawa 1982.
 28. Witkiewicz S.I., Pożegnanie jesieni, Kraków 1997.
 29. Woolf V., Własny pokój, Warszawa 2002 i Pani Dalloway, Warszawa 1997.

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast złożenia pracy pisemnej – „zwykłe” zaliczenie na ocenę, niżej punktowane; w przypadku wyboru zaliczenia na ocenę obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-03-2019 16:53)