SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwojowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSNP-PSR-Ć-S14_pNadGen805G4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Joanna Hadzicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zjawisk występujących w rozwoju człowieka w ciągu życia, internalizacja wiedzy teoretycznej, która prowadzi do praktycznego jej wykorzystania, uwrażliwienie na specyfikę rozwoju człowieka, jej prawidłowości, indywidualny jak i uniwersalny charakter rozwoju.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu z podstaw psychologii.

Zakres tematyczny

Rozwój człowieka - perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza. Uwarunkowania rozwoju: biologiczne, społeczne i psychologiczne. Analiza zmian rozwojowych w ujęciu różnych koncepcji teoretycznych. Obszary rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy i komunikacji oraz ich podstaw kulturowo-społecznych i neuropsychologicznych. Charakterystyka poszczególnych faz: od rozwoju prenatalnego do starości, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego, szkolnego i adolescencji. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych. Rola relacji społecznych i środowiska szkolnego w rozwoju jednostki.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w grupach, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie problemów praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji oraz kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

 1. Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2006.
 2. Czub, M., Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_ Rozwoj_dziecka_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf ].
 3. Kamza, A., Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014 [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_3_ Wczesny_wiek_szkolny.pdf ].
 4. Matejczuk, J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf ].
 5. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M., Psychologia rozwoju człowieka. t. 1, Warszawa 2007.
 6. Rękosiewicz, M., Jankowski, P., Rozwój dziecka. Środkowy wiek szkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014 [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwój/NDN_Rozwoj_dziecka_4_Srodkowy_wiek_szkolny.pdf ].
 7. Rękosiewicz, M., Jankowski, P., Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_5_Wczesna_faza_dorastania.pdf ].
 8. Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzezińska, A. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 1. (s. 227-332), Gdańsk 2007.
 2. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. t. 2, Warszawa 2007.
 3. Hadzicka, J., Uczestnictwo w grupach sformalizowanych a rozwój tożsamości we wczesnej adolescencji na przykładzie ZHP, Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca(w druku).

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:21)