SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat pracy z ofiarami przemocy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat pracy z ofiarami przemocy
Kod przedmiotu 05.0-WP-KzEW-WPzOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom bogatej wiedzy teoretycznej na temat przemocy seksualnej, jej sprawców i specyficznych problemów ofiar przemocy i pracy z nimi

Wymagania wstępne

Opanowanie wiedzy na temat pracy z ofiarami przemocy

Zakres tematyczny

Poznawczo-behawioralna terapia osób, które doświadczyły przemocy

Techniki poznawcze w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy

Przemoc, uraz, kryzys, trauma, przemoc – definiowanie

Choroby towarzyszące przemocy – depresja i zaburzenia lękowe, wyuczona bezradność i inne

Rola wsparcia społecznego. Tabu. Wykluczenie ofiar przemocy. Uciszanie. Zerwanie związków

Zniewolenie. Dominacja i poddanie. Zaprzeczanie

Cechy ofiary, cechy sprawcy

Nienawiść do ciała

Samookaleczanie i inne formy autoagresji jako wynik przemocy

Trudności terapeuty w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy - szczególne wyzwania.  Uzdrawiający związek z terapeutą. Kontrakt

Przeformułowanie – szacunek do samej siebie i własnej płci. Odrodzenie w roli osoby samostanowiącej, kobiety, matki, partnerki. Uznanie i pochwała

Analiza przypadków klinicznych i praktyczne wykorzystanie narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami po przemocy

Metody kształcenia

Warsztat - analiza przypadków/prezentacja, aktywna dyskusja, ćwiczenia w podgrupach i parach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z analizy wybranego przypadku.

Literatura podstawowa

Bagnosz–Głaszewska, J., Czynniki ryzyka popełniania przestępstw seksualnych. Przedstawiony w trakcie II serii uniwersyteckich wykładów otwartych na temat: „Psychologia i neuropsychologia sądowa”, Lublin 2004

Prusinowska -MarekA., Interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą. Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2013

Obuchowska, I., Adolescencja [w:] B. Harwas – Napierała, J. Trępała (red.). Psychologia rozwojowa. Warszawa: PWN 2007

Obuchowska, I., Janczewski, A., Rozwój erotyczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2002

Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Opracowała: mgr Magdalena Różak


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)