SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat pracy ze sprawcami przemocy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat pracy ze sprawcami przemocy
Kod przedmiotu 05.0-WP-KzEW-WPzSP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat dynamiki procesów leżących u podłoża różnych postaci patologii zachowania się, a także ukazanie głównych nurtów współczesnej resocjalizacji oraz sposobów dostosowywania tychże oddziaływań do poszczególnych postaci zaburzeń w zachowaniu się

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przestępczość a dewiacja – podobieństwa i różnice

Najważniejsze poglądy na genezę zachowań dewiacyjnych i przestępczych, a więc czynniki biologiczne, uwarunkowania temperamentalne i osobowościowe, struktura i funkcje społeczne, czynniki kulturowe i mechanizmy socjalizacyjne, mechanizmy kontroli społecznej, naznaczania społecznego oraz rola konfliktów

Postacie dewiacji

Istota i rodzaje zachowania przestępczego

Dyskusja nad przeczytanymi tekstami klasyków socjologii i kryminologii: rozróżnienie dewiacji funkcjonalnej i normatywnej w ujęciu R. Merona; właściwości przestępstwa jako zachowania dewiacyjnego w świetle poglądów E. Sutherlanda; typologia zachowań dewiacyjnych  opracowana przez H. Beckera; dewiacja pierwotna i wtórna w ujęciu twórcy teorii naznaczania społecznego Edwina

Metody kształcenia

Burza mózgów, dyskusja, praca w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test wiedzy na temat pracy ze sprawcami przemocy. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi (ocena dostateczna,61%-70% dst plus, 71%-80% db, 81%-90% db plus, 91%-100% bdb.

Literatura podstawowa

Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Warszawa 2008

Pospiszyl I., Patologia społeczna, Warszawa 2000

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000

Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 2000

Pospiszyl K., Psychopatologia, Warszawa 2000

Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotowała: mgr Diana Owsianka


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)