SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mediacje w obszarze ofiara-sprawca - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mediacje w obszarze ofiara-sprawca
Kod przedmiotu 05.6-WP-KzEW-MwOOS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Doliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności prowadzenia mediacji pomiędzy ofiarą a sprawcą czynu.

Wymagania wstępne

Gotowość do aktywnego uczestnictwa w warsztacie, przygotowanie teoretyczne z zakresu proponowanej literatury

Zakres tematyczny

Mediacja i jej zasady

Etapy przeprowadzania mediacji

Zgłoszenie sprawy do mediacji

Aspekty psychologiczne podstaw rozwiązywania konfliktów (psychologia konfliktu, komunikacja, postępowania z ofiarami i sprawcami w procesie mediacji)

Warsztat pracy mediatora

Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie mediacji i negocjacji (case study)

Aspekty prawne mediacji (Idea sprawiedliwości naprawczej w Polsce i na świecie, podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym, porównanie z mediacjami w sprawach cywilnych, procedury postępowania policyjnego

Metody kształcenia

Aktywny warsztat, zadania indywidualne uczestników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, realizacja zadań cząstkowych.

Literatura podstawowa

Miesięcznik "Forum Penitencjarne" ukazuje się od maja 1998 r. Wydawnictwo Centralny Zarząd  Służby Więziennej
Mediacja w polskim prawie karnym, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2004
Kodeks Karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r [(art. 53 3 K.k.), (art. 60 2 pkt.1 K.k.), (art.60 2 pkt.2 K.k.) oraz Kodeks Postępowania Karnego Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. [ (art.342 2 K.p.k.). ,
 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)