SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Obraz sprawców i ofiar przestępstw w przekazie multimedialnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Obraz sprawców i ofiar przestępstw w przekazie multimedialnym
Kod przedmiotu 11.3-WP-KzEW-OSiOPwPM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu mediów, technologii informacyjnej

Wymagania wstępne

Znajomość definicji mediów, technologii informacyjnej, technik manipulacji

Zakres tematyczny

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym

Wysokie zaufanie mediów w Polsce

Multimedia w edukacji i pracy

Modele komunikowania

Media a problem patologii społecznych

„Niekonwencjonalna reklama” zjawisk przestępczych w mediach

Marketing w serwisach społecznościowych

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego

Literatura podstawowa

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), Edukacja medialna, Toruń 2002

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Katowice 2000

Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Poznań 2002

Wenta K., Zasady i metody projektowania materiałów multimedialnych, Szczecin 1997

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotowała: Mgr Jolanta Witczak


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)