SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MiTWD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu metodyki wychowania i trudności wychowawczych w pracy z dzieckiem; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej; zapoznanie z możliwościami wychowawczej pracy nauczyciela z dziećmi; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do diagnozowania trudności wychowawczych i ich usuwania; kształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do projektowania własnego programu i planu pracy wychowawczej z małym dzieckiem.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. Rozwój fizyczny i motoryczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny i moralny. Zasady, metody i formy opieki i wychowania. Pojęcie, klasyfikacja, podobieństwa, różnice i ich charakterystyka. Style wychowania. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współbycie z innymi. Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, odporności emocjonalnej. Nauczyciel wychowawcą. Klasa zespołem wychowawczym. Poznawanie uczniów. Prawa i obowiązki ucznia Źródła błędów w wychowaniu. Kontakt i współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów Program wychowawczy klasy i planowanie pracy wychowawczej.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia dzieci w przedszkolu, szkole, poza ich terenem. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.  Budowanie systemu wartości. Rozwijanie postaw etycznych. Brak adaptacji dzieci do wymagań przedszkolnych i szkolnych, przyczyną trudności wychowawczych. Zachowania negatywne dzieci

Agresja bezpośrednia i pośrednia dzieci. Dzieci nerwowe (nadpobudliwe). Zachowania biernych dzieci. Dziecko lękliwe. Zachowania destrukcyjne, negatywne i depresyjne dzieci. Zachowania autodestrukcyjne dzieci. Zaburzenia emocjonalne i zachowanie dzieci. Uczeń leniwy. Śmiech ucznia. Zapobieganie trudnościom wychowawczym. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i ucznia. Spotkanie i dialog nauczyciela z dzieckiem

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy, konwersatoryjny i prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia: a) podające -praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; b) problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, c) praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów i prezentacje multimedialne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, skonstruowanego projektu, pracy pisemnej

Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie kolokwium pisemnego, projektowania programu lub plan pracy wychowawczej z małym dzieckiem, prezentacji multimedialnej do wybranego zagadnienia, aktywnej obecności i dyskusji studentów

Ocena końcowa: to średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

 

Literatura podstawowa

Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

Łobocki M., Trudności wychowawcze w szkole, Lublin 1983.

Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy, Warszawa 1985.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2009.

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2000.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, WSiP, Warszawa 1990.

Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa 2003.

Opel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. I, II, III, IV, Jedność, Kielce 2004.

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin 1999.

Zajączkowski K., Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Impuls”, Kraków 2002.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 22:07)