SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie komputera w edukacji dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie komputera w edukacji dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-ZKED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Nowicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie oraz organizacja warsztatu pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia z zastosowaniem ICT oraz zajęć komputerowych w przedszkolu oraz w nauczaniu początkowym. Umiejętność doboru podręczników i oprogramowania; planowania i realizacji poszczególnych jednostek dydaktycznych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości o komputerze i systemie operacyjnym (zakres TI). Podstawowe wiadomości z zakresu dydaktyki ogólnej.

Zakres tematyczny

 1. Przygotowanie i planowanie jednostki dydaktycznej, z zastosowaniem elektronicznych form upoglądowienia. Zasada poglądowości w praktyce
 2.  Media edukacyjne.
 3. Rola multimediów w procesie uczenia się: obszary oddziaływań; funkcje nauczyciela, a funkcje mediów; zasady nauczania z zastosowaniem ICT.
 4. Ewolucja poglądów dotyczących realizacji oraz stosowania mediów edukacyjnych.
 5. Indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się realizowanego z zastosowaniem multimediów.
 6. Instrukcja metodyczna medium edukacyjnego.
 7. Stymulacja sensoryczna w przekazie multimedialnym.
 8. Ewaluacja z zastosowaniem mediów elektronicznych.
 1. Media edukacyjne w procesie kształcenia.
 2. Multimedialne programy edukacyjne jako przykład integracji podstawowych cech nowych mediów.
 3. Analiza edukacyjnych programów komputerowych.
 4. Edukacyjne zasoby Internetu. Analiza stron internetowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 5. Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela.
 6. Komponenty graficzne prezentacji multimedialnej.
 7. Film i dźwięk w prezentacji multimedialnej.
 8. Projektowanie mediów edukacyjnych oraz jednostek dydaktycznych prowadzonych z ich wykorzystaniem. Propozycja jednostki dydaktycznej realizowanej z zastosowaniem samodzielnie wykonanego medium edukacyjnego.
 • elektroniczne formy diagnozy – możliwości i preferencje poznawcze, zakres opanowania wiadomości i umiejętności wstępnych (wiedza uprzednia);
 • indywidualizacja procesu nauczania uczenia się (parametry przekazu, forma przekazu, zawartość merytoryczna, stopień trudności, stymulacja procesów uwagi w obrębie preferowanych form przekazu;
 • ewaluacja.

Metody kształcenia

Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiadomości z zajęć realizowanych zastosowaniem metody wykładu oraz samodzielnej pracy z książką lub kursem online będą sprawdzane z zastosowaniem testów z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Umiejętności praktyczne będą weryfikowane na podstawie oceny jakości prac – sprawdzian z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się na podstawie analizy realizowanych samodzielnie projektów z zastosowaniem progów punktowych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Zaliczenie wykładów: kolokwium pisemne z progami punktowymi. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

Zaliczenie z laboratoriów: pozytywne zaliczenie wszystkich kolokwiów oraz wszystkich innych podlegających ocenie zadań i prac. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną końcowych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. red. Juszczyk S.: Metodyka nauczania Informatyki w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2001
 2. Furmanek M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 3. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 4. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno – informatycznej. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2006.
 2. Bruner J., W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa 1974.
 3. Doliński D., Psychologia reklamy, Wyd. A.R. „Aida” S.C. Wrocław 2001.
 4. Juszczyk S. (red): Metodyka nauczania Informatyki w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2001
 5. Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. t.1 i 2. Warszawa, PWN 2002
 6. Arends R.I. (2002) Uczymy się nauczać. tł. K. Kruszewski, Warszawa, WSiP
 7. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/publikacje.html  (publikacje do pobrania).
 8. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/000000a1_komp.htm (zestaw komputerowy).
 9. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/000000a3_sys.htm  (system operacyjny).
 10. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/windows8.html (ergonomia pracy z systemem Windows).
 11. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/000000a4_bezp.htm  (bezpieczeństwo systemu i danych).
 12. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/libreoffice_writer/index.htm  (LibreOffice Writer).
 13. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/word/word0/00hiper.htm  (MS Word 2003).
 14. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/msexcel/excel0/hiper000.htm  (MS Excel – podstawy).
 15. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/opencalc1/opencalc/hiper000.htm  (OpenOffice Calc – podstawy).
 16. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/excel1/index.htm  (Excel – tworzenie testów i ankiet).
 17. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/htmlppt/00.htm  (MS PowerPoint 2003).
 18. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/impress/00hiper.htm  (OpenOffice Impress).
 19. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/www_w_5min/index.htm  (tworzenie stron internetowych).

Uwagi

Kurs z materiałami dydaktycznymi, listami zadań oraz wymaganiami jest dostępny na platformie e-learningowej Katedry oraz na stronie: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 23:16)