SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MEMK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 • Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz środkami edukacji matematycznej dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć wprowadzających i utrwalających wybrane pojęcia matematyczne w klasach I-III.
 • Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych w edukacji matematycznej dziecka.
 • Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Zakres tematyczny

 • Psychologiczne podstawy uczenia się matematyki w klasach I-III. Swoistość myślenia matematycznego dziecka.
 • Istota edukacji matematycznej na poziomie wczesnoszkolnym. Cele, treści, zasady, metody kształcenia matematycznego w klasach I-III.
 • Orientacja na proces - orientacja na wynik w nauczaniu matematyki w klasach I-III.
 • Nauczanie czynnościowe w edukacji wczesnoszkolnej – istota znaczenie i możliwości stosowania.
 • Aktywność badawcza i aktywność twórcza w edukacji matematycznej dziecka w klasach I-III.
 • Trudności dziecka w uczeniu się matematyki.
 • Edukacja matematyczna w klasach I-III, jej specyfika – analiza programów i podręczników
 • Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w klasach I-III- pojęcie, zakresy, rozwijanie.
 • Umiejętności praktyczne (pojęcia: czasu, miary, masy, pojemności, liczenie pieniędzy).
 • Cechy wielkościowe, stosunki przestrzenne, figury geometryczne.
 • Nauka o zbiorach jako podstawa kształtowania pojęcia liczby naturalnej.
 • Pojęcia liczby naturalnej i działania matematycznego (dodawanie i odejmowanie).
 • Rozszerzenie zakresu liczbowego, istota przekraczania progu dziesiątkowego.
 • Pojęcia mnożenia i dzielenia.
 • Pojęcie ułamka.
 • Pojęcia geometryczne w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Formułowanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
 • Równania i nierówności.
 • Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda projektu, prelekcja, nauczanie czynnościowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu (projekty zadań i sytuacji oraz zajęć matematycznych, aktywny udział w dyskusjach) ich średnia arytmetyczna stanowi – 30% uzyskanej oceny na zaliczenie,

pozytywna ocena z wyznaczonej pracy pisemnej - 20 %  oceny

oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego - 50 % oceny

 

Warunkiem zaliczenia wykładów jest  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium - 70 % oceny,

Uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych zleconych przez prowadzącego - 30 % oceny

 

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna: 50-% oceny uzyskanej na zaliczenie wykładu oraz 50 % oceny uzyskanej z konwersatorium.

Literatura podstawowa

 • Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny, Warszawa 1990.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1992.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Terapia dzieci z trudnościami  w uczeniu się matematyki, Katowice 1997.
 • Nowik J., Nauczanie matematyki w klasach początkowych. Przewodnik bibliograficzny, Opole 1990.
 • Semadeni Z.  (red). , Nauczanie początkowe matematyki T. 1,2,3,4,WSiP, Warszawa 1984.
 • Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998.
 • Stucki E. , Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.
 • Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

 • Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1990.
 • Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych-między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Impuls, Krakow 2010
 • D. Klus-Stańska, A. Kalinowska  Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 22:00)