SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
Kod przedmiotu 05.9-WP-EPiW-DiPP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Janion
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności projektowania i poprawnego przeprowadzania badań służących diagnozie pedagogicznej. 

Wymagania wstępne

Znajomość na poziomie akademickim pedagogiki, psychologii rozwojowej, społecznej i klinicznej, socjologii, metod i technik badawczych.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Diagnoza i diagnozowanie. Specyfika diagnozy pedagogicznej
 2. Typy i rodzaje diagnoz
 3. Etapy diagnozy i ich charakterystyka
 4. Kontakt diagnostyczny i jego specyfika. Błędy i opór w kontakcie diagnostycznym - możliwości ich przezwyciężania
 5. Etyczne aspekty diagnozy pedagogicznej

Ćwiczenia:

 1. Metodologia diagnozy
 2. Diagnoza rodziny

2.1. Diagnozowanie sytuacji socjalno-wychowawczej dziecka w rodzinie

2.2. Diagnozowanie przypadków przemocy wobec dziecka w rodzinie

 1. Diagnoza szkolna

3.1. Diagnoza szkoły jako środowiska wychowawczego

3.2. Diagnoza funkcjonowania dziecka w rolach szkolnych (rola ucznia, rola kolegi)

 1. Diagnozowanie dojrzałości szkolnej dziecka
 2. Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych
 3. Samodzielne konstruowanie narzędzia diagnostycznego.
 4. Diagnozowanie dojrzałości szkolnej dziecka
 5. Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych
 6. Samodzielne konstruowanie narzędzia diagnostycznego.

 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, metoda sytuacyjna, metoda przypadków praca w grupach, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia są obecności na wykładach.

Ćwiczenia – samodzielne skonstruowanie narzędzia do diagnozy rodziny, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Literatura podstawowa

 1. J. Badura, J. Lepalczyk, Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987
 2. E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001
 3. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

 

Literatura uzupełniająca

 1. M. Deptuła, Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju kompetencji społecznej dzieci jako działanie profilaktyczne (w) Patologia i psychoprofilaktyka, Kraków 2000
 2. A. Gołąb, Psychologiczne aspekty diagnozy przypadków krzywdzenia dzieci (w) Dziecko krzywdzone, Próba opisu zjawiska, Warszawa 1995
 3. K. Kmiecik-Baran, Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja (w) Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998
 4. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.
 5. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000
 6. B. Niemierko, (red) Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1995
 7. S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965
 8. S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998
 9. T. Pilch, J. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1993
 10. T. Pilch, J. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001
 11. S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 10:20)