SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji językowej w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.1-WP-EPiW-MEJP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi założeniami edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapoznanie z klasycznymi i alternatywnymi metodami pracy w przedszkolu w kontekście nauki czytania i pisania.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym pod kątem umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Wprowadzanie dziecka w świat pisma.

Gotowość dziecka do czytania i pisania – rozwój dziecka, oczekiwane kompetencje.

Dojrzałość szkolna – poziomy, definicje, badanie.

Czytanie i pisanie w przedszkolu – tradycyjne metody wprowadzania dzieci w świat liter.

 

Ćwiczenia:

Alternatywne metody nauki czytania i pisania – G. Domana, I. Majchrzak, B. Cuttinga, B. Rocławskiego, M. Bogdanowicz.

Projektowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym do poszczególnych metod.

Środki edukacyjne wspierające umiejętność czytania i pisania.

Projektowanie zadań i zabaw wspierających dzieci w nauce czytania i pisania.

Analiza dokumentów ministerialnych w zakresie przedszkolnej nauki czytania i pisania.

Kontrowersje wokół przedszkolnej nauki czytania i pisania.

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda zadaniowa, praca w grupach, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach oraz opracowanie i pozytywna ocena z prezentacji projektu zajęć dla przedszkolaków w oparciu o wybrane metody nauki czytania i pisania omawiane na zajęciach.

Literatura podstawowa

1.         Brzezińska A., Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1987.

2.         Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać?, Wyd. „Excalibur”, Bydgoszcz 1992.

3.         Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999.

4.         Majchrzak I., Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Wyd. Żak, Warszawa 1999.

5.         Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Żak, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.         Łazowska H., Mikiciuk B., Moritz B., Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania, Wyd. Impuls, Kraków 2002

2.         Marzano R.J., Paynter D.E., Trudna sztuka pisania i czytania, GWP, Gdańsk 2004.

3.         Silberg J., Nauka czytania przez zabawę, Wyd. K.E.LIBER, Warszawa 2005.

4.         Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, WSiP, Warszawa.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 10:32)