SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PiT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zasad wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznanie studentów z diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedstawienie zasad, mechanizmów planowania i prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzują podstawowe trudności poznawcze, emocjonalne i społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz strategie radzenia sobie z nimi. Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi przesłankami metod wspierających rozwój umiejętności szkolnych. 

Wymagania wstępne

Znajomość psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Zakres tematyczny

Wykład 

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświaty;

Terapia pedagogiczna i jej znaczenie w procesie edukacji dziecka (istota terapii pedagogicznej, modele postępowania pedagogiczno- terapeutycznego, efektywność terapii, a sposoby funkcjonowania terapeutycznego nauczyciela i terapeuty;

Terapia pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Systemowa terapia rodzin w procesie pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Profilaktyka i wczesna interwencja w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się (istota, cele i istota podejmowania wczesnej interwencji, zdrowie psychiczne dziecka i jego otoczenia, jako cel działań profilaktycznych;

 

Ćwiczenia 

Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów radzenia sobie z trudnościami;

Metody stosowane w terapii pedagogicznej dzieci;

Programy profilaktyczne i stosowane w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych oraz programów terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, dyskusja, praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład 

warunkiem zaliczenia wykładu jest udział w dyskusji 

 

Ćwiczenia 

warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji opisu przypadku (praca w zespołach)

Literatura podstawowa

1. Bogdanowicz M. (1991) Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa, WSiP.

2. Byers R., Rose R. (2002) Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa;

3. Czajkowska L., Herda K. (1989) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa.

4. Dyrden G., Vos J., (2000), Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań.

5. Elliot J., Place M. (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Frosting M., Horde D. (1989) Wzory i obrazki. Warszawa. (Podręcznik i ćwiczenia. Poziom podstawowy, poziom średni i wyższy).

2. Głodkowska J. (red.)(2010), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,, Wydawnictwo APS, Warszawa.

3. Głodkowska J. (red.)(2011), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, Wydawnictwo APS, Warszawa.

4. Gruszczyk- Kolczyńska E. (1994) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 11:18)