SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie przedsiębiorczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie przedsiębiorczości
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-KP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości. Diagnoza i doskonalenie kompetencji osoby przedsiębiorczej. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości oraz omówienie nowoczesnych metod wspierania przedsiębiorczości w szkołach.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Przedsiębiorczość- analiza pojęcia, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.
 2. Kompetencje przedsiębiorcze- diagnoza i doskonalenie.
 3. Innowacyjność jako podstawa działań przedsiębiorczych.
 4. Kształtowanie klimatu twórczości, kreatywności i przedsiębiorczości w szkole.
 5. Kształtowanie relacji przedsiębiorczych z interesariuszami placówki oświatowej.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca indywidualna, praca zespołowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2011.
 2. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 3. Kotarba-Kańczugowska M., Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 4. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. 
 5. Przedsiębiorczość - Edukacja, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2012.
 6. West M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Andrzejczak A., Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008. 
 2. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012.
 3. Proctor T. Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:50)