SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rola i praktyka badań historii lokalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rola i praktyka badań historii lokalnej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HL- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Region - pojecie i problematyka w perspektywie badawczej; 2) Globalizacja i regionalizacja - atuty regionów na tle działań centralnych; 3) Działania instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych; 4) Historia lokalna i turystyka; 5) Polityka Wspólnoty Europejskiej wobec regionów; 6) Współpraca transgraniczna; 7) Historia lokalna na pograniczu polsko-niemieckim; 8) Badania społeczności lokalnych; 9) Metody badań mikrohistorii - w perspektywie historycznej i społecznej; 10) Historia lokalna jako narzędzie kreowania tożsamości; 11) Historia lokalna jako narzędzie budowania potencjału gospodarczego regionów; 12) Historia lokalna w edukacji i praktyce społecznej; 13) Historia lokalna jako historia ratownicza; 14) Pamięć miejsca

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, prezentacja, sprawdzian, lektura

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i prezentacji referatu. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu oraz w wyniku zaliczenia lektury.

Ocena końcowa:

4 pkt. – dostateczny

5 pkt.  – dostateczny plus

6 pkt. – dobry

7 pkt. – dobry plus

8 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

1. O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K. A., Makowski, Poznań 2007. 

Literatura uzupełniająca

1. Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.

2. Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.

3. Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Warszawa 2007.

4. Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionów w Polsce, Kielce - Wólka Milanowska - Nowa Słupia - Chęciny 2003;

5. Gospodarka lokalna i regionalna, Wrocław 1994;

6. Łoś E., Wykorzystanie metody projektów w kształceniu geograficznym i regionalnym, Łódź 2003;

7. Marketing turystyczny regionu, red. S. Kuśmierski, Kielce 2003;

8. Medick H., Mikrohistoria (w:) Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria. Przeł. A. Konopacki. Warszawa 1996.

9. Samsonowicz H., Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, Kwartalnik Historyczny, R. 94: 1987 nr 1.

10. Szczepański M. S., Ślęzak- Tazbir W., Region i społeczności lokalna w perspektywie socjologicznej, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nova 1, 2010.

11. Stępnik A., Trzy modele historii regionalnej w nauczaniu szkolnym, Historia i kultura, nr 3, 2002.

12. Traba R., Historia. Przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.

13. Tureczek M., Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Zielona Góra 2014.

14. Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988.

15. Zielecki A., Regionalizm w reformowanej szkole polskiej. “Wiadomości Historyczne” R. 44: 2001 nr 2.

historialokalna.pl 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)