SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Aksjologiczny wymiar literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Aksjologiczny wymiar literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-AWL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie warsztatu interpretacyjnego studentów o aspekty aksjologiczne oraz ich rozmaite konteksty – zależne od danej epoki literackiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Cykl zajęć konwersatoryjnych z Aksjologiczny wymiar literatury polskiej  ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniem wartościowania dzieł literackich na przykładach wybranych utworów z kolejnych epok literackich - od średniowiecza do początku XXI wieku. Punktem wyjścia będzie filozoficzne rozumienia wartości i drabina aksjologiczna zaproponowana przez  Maxa Schelera oraz jej odczytanie z personalistycznego punktu widzenia. Analizie literatury  towarzyszyć będzie spojrzenie na tematykę aksjologiczną. Studenci zwrócą uwagę na liczne konteksty interpretacyjne, których odczytanie jest niezbędne dla zrozumienia zagadnień aksjologicznych (historycznoliteracki,historyczny, filozoficzny, teologiczny, kulturowy, psychologiczny itd.). Zajęcia będą okazją do podjęcia kreatywnego dialogu interdyscyplinarnego. 

Metody kształcenia

 Zajęcia w formie dyskusji z elementami prezentacji krótkich referatów przedmiotowych (lub esejów - na zaliczenie nieobecności).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium, obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Literatura źródłowa (teksty dostępne w formacie PDF):

Bogurodzica

J. Słota,  O zachowaniu się przy stole

J. Kochanowski, Czego chcesz od nas Panie

M. Sęp Szarzyński, Sonet IV

J.A. Morsztyn, Pszczoła w bursztynie

A Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą

C. Norwid,  Fatum

A. Asnyk,  Między nami nic nie było...

J. Kasprowicz, Z chałupy [ sonet do wyboru]

B. Leśmian, Lipa

K. K. Baczyński, Elegia o ... [chłopcu polskim]

J. Tuwim, Kwiaty polskie [fragment do wyboru]

S. Barańczak, Garden party

J. Szymik,  De Trinitate. Wykład.

 

B. Chrząstowska,  S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000,  tu rozdział: Literatura wobec wartości

S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej. Lublin 2006.

A. Seul, Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II,  „Polonistyka” 2008 nr 8, s. 15 – 18.

Literatura uzupełniająca

Zaproponowana przez studenta przygotowującego literaturę piękna kolejnych epok literackich.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 10-09-2019 16:28)