SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja językowa interpersonalna i interkulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja językowa interpersonalna i interkulturowa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-KJE-2-Ć-S14_genUSWWN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy na temat komunikacji językowej w zakresie interpersonalnym i interkulturowym, zrozumienie istoty komunikacji, jej różnorodności i związków z kulturą oraz umiejętność selekcyjnego wyboru informacji do celu jej syntetycznej prezentacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Komunikacja interpersonalna i synergiczna.
 2. Milczenie i przemilczanie w komunikacji.
 3. Słuchanie w komunikacji ustnej.
 4. Komunikacja w bliskich związkach.
 5. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.
 6. Kłamstwo jako cel komunikacji.
 7. Tożsamość a komunikowanie.
 8. Mężczyzna i kobieta w komunikowaniu.
 9. Obcy w komunikowaniu.
 10. Kompetencja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa, adaptacja, tolerancja.
 11. Komunikacja międzykulturowa w Europie.
 12. Wielokulturowość pograniczy.
 13. Komunikacja z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 14. Komunikacja w aspekcie bezpieczeństwa, kryzysu i zagrożeń.
 15. Komunikacja z zaświatami.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Ocena wystąpienia ustnego podczas zajęć (referatu, prezentacji) pod wzlędem merytorycznym oraz sposobu jego wygłoszenia. 
 2. Ocena merytoryczna przygotowanego pisemnie projektu.
 3. Ocena aktywności w dyskusjach podczas zajęć.

Literatura podstawowa

 1. J. Bolten, Interkulturowa kompetencja, tł. B. Andrzejewski, Poznań 2006.
 2. E. Chromiec, Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot, w: Via communicandi. Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. B. Sierocka, Wrocław 2007, s. 42-56.
 3. K. Data, Jak się kłócimy, w: Język a Kultura 17. Wrocław 2005, s. 163-170.
 4. K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.
 5. P. Kładoczny, Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy (na tle innych gatunków profetycznych), Zielona Góra 2004.
 6. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2008.
 7. Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. nauk. Magdalena Ratajczak, Wrocław 2006.
 8. Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. J. Fras, Toruń 2007.
 9. M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.
 10. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. Aleksander Posern-Zieliński, Poznań 2004.
 11. K. Węgorowska, Werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się żywych z umarłymi na dawnych kresach północno-wschodnich, w: Świadomość językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg i M. Bugajski, s. 213-258, Zielona Góra 2012.
 12. J. Wiłkomirski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko, Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wrocław 2000.
 2. W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2004.
 3. J. Cynarski: Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003.
 4. Dialog i akulturacja: judaizm, chrześcijaństwo i islam, red. A. Pankiewicz i S. Bielański, Kraków 2007.
 5. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005.
 6. J. Gray, Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus: jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, czego się pragnie Warszawa 1995 (i inne).
 7. Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zdunak, Poznań 2011, s. 37-54.
 8. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarswie, red. A. Kwiatkowska, E. Krajewska-Kułak, W. Panek, Lublin 2003 [także: Warszawa 2012].
 9. Język, wielokulturowość, tożsamość, red. M. Pająkowska-Kensik, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz 2013.
 10. M. Makuchowska, Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998.
 11. Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wrocław 2006
 12. M. Steciąg, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra 2012.
 13. D. Tannen, Ty nic nie rozumiesz!: kobieta i mężczyzna w rozmowie, tł. A. Sylwanowicz, wyd. 2. Poznań 1999.
 14. D. Tannen, I coś ty na siebie włożyła?: rozmowy matek i córek, tł. O. Waśkiewicz, Gdańsk 2008.
 15. Via communicandi. Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. B. Sierocka, Wrocław 2007.
 16. E. Wieczorek, O mowie zawartej w milczeniu [w:] 69 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione IV, red. S. Sobolewski, R. Solewski, B. Stano, Kraków 2009.
 17. Wielokulturowość w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Kraków, 2010.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:19)