SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Imaginarium literatury popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Imaginarium literatury popularnej
Kod przedmiotu 09.2-WH-D-ILP-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest omówienie wybranych tekstów kultury. Podejmowane zagadnienia to:

-obcy,

-inny,

- transgresja,

-imaginarium.

Wymagania wstępne

Znajomość lektur z zakresu kursu historia literatury popularnej do XX w.

Zakres tematyczny

Literatura i kultura popularna zasobne są  w przedstawienia oparte o to co nierzeczywiste, wyimaginowane i obce.

Podejmowane zagadnienia to: obcy, inny, transgresja,imaginarium.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, pogadanka, metody praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w  dyskusji)

-  przygotowanie do zajęć

- zaangażowanie

- poprawne wykonanie wszystkich zadań wynikających z przedmiotu  

Literatura podstawowa

Wybrana literatura:

Literatura i wyobraźnia, pod red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2006.

Wieczorek D., Strachopolis, Kraków 2015.

Wieczorkiewicz A., Monstruarium, Gdańska 2009.

Sznajderman M, Błazen, maski, matefory, Warszawa 2014.

Szyjkowska-Piotrowska A., Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii, Gdańsk 2015.

Pertek G., Transgresja i literatura, Poznań 2014.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 12:28)